UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2894/2000/QĐ-UB ngày 31/10/2000 và Quyết định số 85/2002/QĐ-UB ngày 08/01/2002 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và người sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

Hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo quyết định số: 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh thừa Thiên Huế)

________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Hạn mức đất tại Quy định này áp dụng cho các trường hợp sau :

1. Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.

2. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao.

3. Bồi thường thiệt hại về đất khi nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế đối với những trường hợp phải áp dụng hạn mức đất.

4. Thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp phải áp dụng hạn mức đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân xin giao đất để xây dựng nhà ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

4. Tổ chức được giao đất, cho thuê đất ; hộ gia đình, cá nhân được giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp đặc biệt khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, không thuộc phạm vi áp dụng ủa Quy định này.

Chương II

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở

Điều 3. Hạn mức để giao dất ở (giao mới) cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân làm nhà ở theo khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định như sau :

- 20 phường của thành phố Huế : 200 m2 ;

- Các thị trấn thuộc huyện và 5 xã thuộc thành phố Huế : 300 m2,

- Các xã đồng bằng : 400 m2 ;

- Các xã trung du, miền núi : 500 m2 .

Chương III

HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở

Điều 4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư, được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người đang sử dụng thửa đất đó có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì được cấp giấy chứng nhận trên toàn bộ diện tích đang sử dụng, trong đó diện tích đất ở được xác định như sau:

1. Trường hợp trong hồ sơ địa chính hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai nói trên có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó (kể cả đất vườn, ao) được xác định là đất ở.

2. Trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai nói trên thì diện tích đất ở được xác định bằng 5 lần hạn mức giao đất ở quy định tại Điều 3 của Quy định này.

Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 50 của Luật Đất đai 2003 thì không phải nộp tiền sử dụng đất; riêng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003 thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 5. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư, được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) và người đang sử dụng thửa đất đó có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì được cấp giấy chứng nhận trên toàn bộ diện tích đang sử dụng, trong đó diện tích đất ở được xác định như sau:

1. Trường hợp trong giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai nói trên có ghi rõ diện tích đất ở, đất thổ cư thì diện tích đất ở được xác định theo diện tích ghi trên giấy tờ đó.

2. Trường hợp trong giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai nói trên không ghi rõ diện tích đất ở, đất thổ cư thì diện tích đất ở được công nhận theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình như sau:

- Hộ gia đình từ một đến bốn nhân khẩu: bằng một lần hạn mức đất ở quy định tại Điều 3 của Quy định này;

- Hộ có từ năm nhân khẩu trở lên: thì ngoài một lần hạn mức đất ở nói trên, cứ mỗi nhân khẩu tăng thêm được tính thêm 0,25 lần hạn mức đất ở quy định tại Điều 3 của Quy định này. Nhưng, tổng diện tích đất ở được công nhận không quá năm lần hạn mức quy định tại Điều 3 của Quy định này.

- Số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình nói tại khoản 2 Điều này phải là người có tên trong sổ hộ khẩu đến trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành và được chính quyền cấp xã xác nhận. Trường hợp có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng cắt chuyển đi nơi khác (đi học, nghĩa vụ quân sự…) có xác nhận thì được tính nhân khẩu để hưởng hạn mức đất ở; trường hợp cắt chuyển do lập gia đình hoặc chuyển ở ổn định nơi khác thì không được tính để công nhận hạn mức đất ở; trường hợp trong cùng thửa đất có nhiều thế hệ cùng chung sống (đã tách hộ khẩu) thì số lượng nhân khẩu được tính trên cơ sở những người có tên trong các sổ hộ khẩu tại thửa đất đó.

Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 50 của Luật Đất đai 2003 thì không phải nộp tiền sử dụng đất; riêng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003 thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 6.Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư mà người đang sử dụng không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; nhưng thửa đất đó đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích đang sử dụng, trong đó diện tích đất ở được xác định như sau:

1. Trường hợp thửa đất đã được sử dụng làm nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993, thì diện tích đất ở được xác định bằng một lần hạn mức đất ở quy định tại Điều 3 của Quy định này và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Trường hợp thửa đất đã được sử dụng làm nhà ở từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, thì diện tích đất ở được xác định bằng một lần hạn mức đất ở qui định tại Điều 1 Quyết định này và phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Điều 7. Những quy định chung khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư:

1. Thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có ranh giới sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì phải giải quyết xong việc tranh chấp, khiếu nại đó theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Diện tích công nhận đất ở được quy định tại các Điều 4, 5, 6 của Quy định này không vượt quá diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

3. Nếu diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhỏ hơn diện tích được xác định là đất ở theo hạn mức quy định tại các Điều 4, 5, 6 của Quy định này thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ thửa đất.

4. Nếu diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng lớn hơn diện tích được xác định là đất ở theo hạn mức quy định tại các Điều 4, 5, 6 của Quy định này, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận theo quy định và diện tích còn lại được xác định ghi theo hiện trạng sử dụng đất. Khi chuyển phần diện tích này sang đất ở thì được giải quyết theo quy định về chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

5. Nếu phần diện tích đất đã xây dựng nhà ở hoặc công trình phụ mà vượt diện tích được xác định là đất ở theo hạn mức quy định tại các Điều 4, 5, 6 của Quy định này, thì phần diện tích vượt hạn mức đó được xác định là đất ở và phải nộp 100% tiền sử dụng đất nếu phù hợp quy hoạch khu dân cư.

6. Trường hợp sử dụng đất ở có nguồn gốc do Nhà nước giao đất ở khi thực hiện Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Đất đai năm 1998, năm 2001 khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ngành, địa phương báo cáo kịp thời Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết/./

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Hòa