ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3626/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ ANTOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn điện;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 818/SCT-TTr ngày 31/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của BanChỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính,Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên BanChỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 16/10/2015của UBND tỉnhBình Định)

Chương I

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐITƯỢNG ÁP DỤNG VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúpviệc Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Định (dướiđây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ công tác), các sở, ban, ngành, đơn vị liênquan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức, cá nhân vi phạm công trình lưới điện cao áp, hành lang an toàn lướiđiện cao áp phải hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chỉ đạo và Tổ côngtác thực hiện tốt nhiệm vụ.

Điều 2. Chức năng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp là tổ chức liên ngành,hoạt động theo sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh trong công tác bảo vệ antoàn hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Các thànhviên trong Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo.

1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiệnbảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy địnhcủa Luật Điện lực và các quy định khác có liên quan.

2.Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngăn chặn,xử lý kịp thời đối với các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúctrái phép, vi phạm các quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

3. Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan,đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện tháo dỡ các công trình, vậtkiến trúc của tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theoquyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theoquy định của pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lướiđiện cao áp, không chấp hành tháo dỡ các vi phạm hoặc có hành vi chống đối cảntrở người thi hành công vụ.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ,ĐIỀU HÀNH

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo và trực tiếp chỉđạo giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trênđịa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Theo dõi kiểm tra các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thựchiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công nhằm duy trì và không ngừngnâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Ký ban hành các văn bản liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của BanChỉ đạo trên cơ sở sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xửlý nghiêm các hành vi vi phạm công trình lưới điện cao áp, hành lang an toàn lướiđiện cao áp trên địa bàn quản lý của mình.

1. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo (Lãnh đạo Sở Công Thương):

a.Tham mưu giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo chỉ đạo điều hành công tác bảovệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CPngày 26/02/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan đến công tác antoàn lưới điện cao áp;

b. Chủ trì các cuộc họp bất thường (khi Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyềnhoặc đi vắng) để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hành langan toàn lưới điện cao áp (nếu có);

c. Thay mặt Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì, tổ chức làm việc với cácsở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về các vấn đề có liênquan đến công tác chỉ đạo thực hiện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áptại địa phương và kết quả đã xử lý các vi phạm theo biên bản kết luận của cấpcó thẩm quyền;

d. Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo, trình UBNDtỉnh phê duyệt;

đ. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liênquan tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuấtsắc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áptheo quy định hiện hành của pháp luật;

e. Ký ban hành các văn bản có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ củaBan Chỉ đạo trên cơ sở sử dụng con dấu của Sở Công Thương.

2. Các thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo:

a. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng có trách nhiệm:

Hướng dẫn cấp phép xây dựng công trình có liên quan đến hành lang bảo vệ antoàn lưới điện cao áp theo đúng quy định tại Điều 51 của Luật Điện lực và cácquy định khác có liên quan.

b. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo vàTổ công tác nhằm giúp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn hành lang antoàn lưới điện cao áp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện bồithường, hỗ trợ đối với các trường hợp tháo dỡ, di dời nhà ở, công trình, vật kiếntrúc nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

c. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn hành lang an toànlưới điện cao áp.

d. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó trách nhiệm:

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vựcnông nghiệp, lâm nghiệp…có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện caoáp theo đúng quy định.

đ. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm:

Tham gia tuyên truyền chủ trương và các quy định hiện hành của Nhà nước cóliên quan đến công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

e. Thành viên đại diện lãnh đạo Công an tỉnh có trách nhiệm:

Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, đơnvị quản lý lưới điện cao áp và các ngành có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thờicác hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định hiện hành củapháp luật.

g. Các thành viên là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọitắt là UBND huyện) có trách nhiệm:

- Chỉ đạo thực hiện việc thành lập Tổ công tác thực hiện bảo vệ hànhlang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện do đồng chí lãnh đạo PhòngQuản lý đô thị/Kinh tế/Kinh tế hạ tầng làm Tổ trưởng để triển khai kịp thời,đầy đủ các nội dung nhiệm vụ có liên quan đến công tác thực hiện bảo vệ hànhlang an toàn lưới điện cao áp thuộc địa bàn quản lý của mình;

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêmtúc các kết luận xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp của cơ quan cóthẩm quyền tại địa phương mình;

- Đề nghị cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt,cưỡng chế các trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở chống đối người thihành công vụ, không chấp hành tháo dỡ các công trình xây dựng bị vi phạm hànhlang an toàn lưới điện cao áp;

- Báo cáo tình hình và kết quả xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện caoáp cho Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo định ký hàng quý, năm hoặc đột xuấttheo quy định.

h. Thành viên là đại diện Công ty Điện lực Bình Định có trách nhiệm:

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các công trình lưới điệncao áp trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện trường hợp vi phạm phải yêu cầu đốitượng dừng ngay hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp UBND xã, phường, thị trấn ngăn chặn các vi phạm phát sinh và đônđốc tháo dỡ triệt để các trường hợp đã vi phạm theo nội dung biên bản đã xử lývi phạm của cơ quan có thẩm quyền;

- Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp khác trên địabàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các quy địnhhiện hành của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

- Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điệncao áp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.

i. Các đơn vị quản lý điện cao áp khác trên địa bàn tỉnh có liên quan,có trách nhiệm:

Thực hiện công tác quản lý, công tác phối hợp xử lý vi phạm công trình lướiđiện cao áp do mình quản lý như Công ty Điện lực Bình Định.

Điều 6. Tổ công tác.

Tổ công tác do Ban Chỉ đạo Quyết định thành lập, có trách nhiệm:

a. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch công táccủa Ban Chỉ đạo theo quy định.

b. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦABAN CHỈ ĐẠO

Điều 7. Quan hệ công tác trong Ban Chỉ đạo.

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo chỉ đạo điều hành chung và ủy quyền cho PhóTrưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp điều hành mọi hoạt động của BanChỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp việccho Trưởng ban Ban Chỉ đạo quản lý điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chỉđạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp vàxây dựng kế hoạch hoạt động, công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo.

3. Quan hệ giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo là quan hệ phối hợpgiải quyết công việc.

Điều 8. Tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo.

1. Hàng năm, Ban Chỉ đạo họp một lần để tổng kết đánh giá kết quả hoạtđộng đã đạt được và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác trong năm tới.

Trường hợp xét thấy cần thiết phải có cuộc họp đột xuất để Ban Chỉ đạo bànvà giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an toàn hành lang antoàn lưới điện cao áp thì Trưởng ban Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trựcBan Chỉ đạo (được Trưởng ban ủy quyền) có quyền triệu tập phiên họp Ban Chỉ đạobất thường.

Trường hợp không tổ chức được cuộc họp của Ban Chỉ đạo thì Trưởng ban hoặcPhó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến của các thành viên khác bằng vănbản.

2. Trong cuộc họp, có ý kiến khác nhau thì ý kiến của Trưởng ban BanChỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo (được Trưởng ban ủy quyền)là ý kiến kết luận thực hiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn hành lang an toàn lưới điện cao áp, Tổcông tác và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dungquy định trong Quy chế này và các quy định khác có liên quan đến công tác antoàn công trình lưới điện cao áp.

Điều 10.Trongquá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có nội dung chưaphù hợp thì tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (bằng văn bản) gửi cơ quan thườngtrực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điềuchỉnh theo quy định./.