ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 363/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

BANCHẤP HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ THƯỞNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHÁTHIỆN, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CỦA BỌN PHẢN CÁCH MẠNG, BỌN TỘI PHẠM HÌNHSỰ VÀ XÂM PHẠM TÀI SẢN X.H.C.N, GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀNXÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Nhằm động viên và khuyến khích tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩatrên lĩnh vực an ninh trật tự của nhân dân, cán bộ, công nhân viên và bộ đội cócông phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tộiphạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội ở thành phố;
– Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Công an thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . – Nay ban hành kèmtheo quyết định này Bản quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những ngườicó công phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọntội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. – Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 . – Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Công an, Sở Tài chánh,Ngân hàng thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀCHẾ ĐỘ THƯỞNG VẬT CHẤT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHÁT HIỆN ĐẤU TRANH NGĂN CHẶNHOẠT ĐỘNG CỦA BỌN PHẢN CÁCH MẠNG, BỌN TỘI PHẠM HÌNH SỰ VÀ XÂM PHẠM TÀI SẢN XHCN,GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
(Ban hành theo quyết định số 363/QĐ-UB ngày 23-9-1980 của Ủy ban Nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh)

Để động viên và khuyến khích tinhthần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ vànhân dân phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọntội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa; đồng thời với việc thựchiện các chính sách, chế độ khen thưởng đãi ngộ… do Hội đồng Chính phủ, Bộ Nộivụ, Bộ Thương binh và xã hội ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố quy định tạmthời về khen thưởng vật chất như sau:

I. – DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT THƯỞNG

Điều 1 . – Xét thưởng vậtchất cho những người có công như sau:

a) Phát hiện và tố giác với chánhquyền địa phương, các tổ chức và cá nhân có hành vi chuẩn bị phạm tội hoặc hoạtđộng hiện hành.

b) Tham gia đấu tranh ngăn chặn kịpthời, có hiệu quả các vụ án phản cách mạng, hình sự, gian thương đầu cơ buônlậu, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an toàn tài sản của tập thể vàtài sản của Nhà nước.

c) Cộng tác, giúp đỡ cơ quan côngan đấu tranh ngăn chặn khám phá các vụ tội phạm về chính trị, hình sự và kinhtế.

Điều 2 . – Những đối tượngđược xét thưởng vật chất bao gồm:

Tất cả nhân dân cán bộ, công nhânviên, bộ đội và những tập thể, kể cả trong ngành công an… nếu có công như nêutrên, đều được xét khen thưởng.

II. – ẤN ĐỊNH MỨC THƯỞNG VÀ THẨMQUYỀN XÉT DUYỆT THƯỞNG

Điều 3. – Với thành tích tịchthu hoặc thu hồi hàng hóa, tài sản cho Nhà nước thì tiền thưởng hoặc hiện vậtđược trích ngay trong số hàng hóa, tài sản đã thu được theo tỷ lệ 30%.

Điều 4 . – Ấn định mức thưởngvật chất bằng tiền hoặc hiện vật trị giá tương đương cho:

a) Cá nhân lập thành tích là từ mộttrăm đồng (100) đến cao nhất là ba ngàn đồng (3.000đ).

b) Cho mỗi đơn vị hoặc tập thể làtừ ba trăm (300) đến cao nhất là năm ngàn đồng (5.000đ)

Điều 5 . – Số tiền còn lạicủa số 30% thưởng không hết sẽ để lại cho Sở Công an và Ủy ban Nhân dân quận,huyện chi cho các vụ khen thưởng khác.

Điều 6. – Thẩm quyền xét duyệtthưởng cho các đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh trật tựthành phố:

a) Giám đốc Sở Công an thống nhấtvới Giám đốc Sở Tài chánh quyết định thưởng theo đề nghị của đồng chí TrưởngCông an quận, huyện, và các đơn vị công tác nghiệp vụ, đối với các vụ việcthuộc cấp Sở thụ lý và xử lý.

b) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận,huyện quyết định thưởng theo đề nghị của các đồng chí Trưởng công an quận,huyện đối với các vụ việc thuộc cấp quận, huyện thụ lý và xử lý.

c) Ủy ban Nhân dân thành phố quyếtđịnh thưởng cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt ngoài cácmức thưởng đã nêu trong điều 3, 4 theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Công anvà các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện có liên quan.

III. – THỦ TỤC XÉT THƯỞNG

Điều 7. – Căn cứ vào ấn địnhmức thưởng nêu ở các điều 3, 4, cơ quan công an các cấp cần hướng dẫn cho tậpthể và cá nhân có công báo cáo thành tích bằng giấy, có bản sao biên bản gốc,có xác nhận của cấp chánh quyền hoặc công an trực tiếp, và của những người chứngkiến (nếu cần).

Mọi trường hợp được hưởng phải đảmbảo chính xác, đúng đối tượng.

Điều 8. – Việc khen thưởngphải kịp thời, tranh thủ thời hạn để thực hiện không quá 15 ngày (kể từ ngàybắt đầu làm thủ tục đến khi trao tiền thưởng).

Điều 9. – Các trường hợp xétthưởng có liên quan công tác nghiệp vụ của công an đều phải giữ bí mật và khôngđược để lộ tên người tố giác hoặc tên người cộng tác, giúp đỡ công an hoặc đểlộ những công việc còn phải làm tiếp tục để truy quét hết bọn tội phạm.

IV. – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 . – Sở Công an thànhphố phối hợp với Sở Tài chánh và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức thựchiện bản quy định tạm thời này.

Điều 11 . – Ngân hàng thànhphố và Sở Tài chánh cứ 6 tháng 1 lần, trích 1 tỷ lệ các khoản tiền do Công angiao nộp để giao lại cho Sở Công an và Ủy ban Nhân dân quận, huyện dùng làmtiền thưởng theo quyết định này nếu số tiền để lại đã nói trong điều 5 không đủcho chi phí khen thưởng.

Điều 12 . – Các đơn vị vàcá nhân có thành tích trong việc thi hành bản quy định tạm thời này sẽ được biểudương, khen thưởng thích đáng.

Điều 13. – Những người vìmục đích cá nhân cố tình làm sai trái các điều khoản trong bản quy định tạm thờinày thì tùy theo mức độ đều bị xử lý nghiêm minh từ hình thức phê bình đến hìnhthức đưa ra xét xử trước pháp luật.