ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 24, QUA ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/ 2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quảnlý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Thực hiện Văn bản số 46 86/TCĐBVN-ATGT ngày 01/9/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối vào Quốc lộ 24 tại lý trình Km24+035 (bên trái tuyến) và lý trình Km41+570 (bên phải tuyến), tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và Quốc lộ 24B qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 24/TTr-SGTVT ngày 02/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 02 vị trí đấu nối vào Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

TT

Lý trình (tuyến QL24)

Địa điểm

Loi hìnhđấu nối

Vị trí

01

Km24+035

Xã Ba Động, huyện Ba Tơ

Mở mới

Bên trái tuyến

02

Km41+570

Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ

Mở mới

Bên phải tuyến

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan quản lý Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24, qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Hướng dẫn chủ công trình nút giao của 02 vị trí đấu nối tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật nút giao theo quy định tại Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054:2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” và phương án tổ chức giao thông gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, chấp thuận trước khi triển khai xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.
115.

CHỦ TỊCHTrần Ngọc Căng