ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3634/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBQG ngày 15/01/2009 của Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam về việc ban hành Quy chếhoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thànhlập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấphuyện;

Căn cứ Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ củaphụ nữ tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Ban vì sự tiếnbộ của phụ nữ tỉnh tại Tờ trình số 1050/TTr-VSTBPN ngày 21/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Vì sựtiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đâytrái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Văn phòngthường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; các thành viên của Ban và các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Đường

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh NghệAn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

1. Nghiên cứu,đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương hướng, giải pháp để giảiquyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ phụ nữ trong phạm vi địaphương; về công tác cán bộ nữ trong phạm vi địa phương;

2. Giúp Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủyban nhân dân tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến vàvận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật củanhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương;

3. Giúp Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dântỉnh trong việc phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương;

4. Báo cáo Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Namtheo định kỳ sáu tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban vì sựtiến bộ phụ nữ tỉnh;

5. Thực hiệncác nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ phụ nữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh giao.

Điều 2.Nguyên tắc làm việc

1. Ban vì sựtiến bộ của phụ nữ tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thểlãnh đạo, cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số.

2. Các thànhviên và Văn phòng Thường trực Ban VSTBPN tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế đềra đảm bảo cho Ban hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sựnghiệp bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ của tỉnh.

Điều 3. Cơcấu tổ chức bộ máy

Ban được kiệntoàn theo Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh có 01 biên chế hoạt động chuyên trách hưởnglương từ ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnhcó trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy củamình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4.Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên

a) TrưởngBan: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Tỉnhủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của Ban. Chỉ đạo các thànhviên của Ban phối hợp liên ngành lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinhtế xã hội của địa phương. Điều hành quá trình xây dựng và thực hiện Chiến lượcquốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020. Đềxuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,Nhà nước trong việc thực hiện kế hoạch. Đại diện cho Ban trong các mối quan hệđối nội và đối ngoại. Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các Phó TrưởngBan, các thành viên của Ban và trực tiếp chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban. Chủtrì và kết luận các phiên họp thường kỳ.

Ký ban hànhcác văn bản của Ban như: Chương trình công tác hàng năm, quyết định thành lậpcác đoàn kiểm tra liên ngành, kế hoạch kinh phí hàng năm… Định kỳ báo cáo vớiTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam về hoạt động VSTBPNtỉnh; Giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

b) PhóTrưởng Ban thường trực: giúp Trưởng Ban chỉ đạo cơquan Thường trực thực hiện việc tổng hợp, dự thảo chương trình công tác năm;soạn thảo văn bản, chương trình, nội dung các kỳ họp của Ban, kế hoạch kiểm trahàng năm; cập nhật thông tin báo cáo theo định kỳ; xây dựng kế hoạch kinh phíđể Ban hoạt động có hiệu quả. Ký một số văn bản của Ban khi được Trưởng Ban ủyquyền.

Tham mưu chỉđạo lồng ghép giới trong công tác hoạch định và thực thi chính sách; đưa cácmục tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng nămcủa tỉnh; đưa yếu tố giới vào đánh giá các chương trình, kế hoạch.

c) Các Phótrưởng ban: Tham gia cùng với Phó Trưởng Ban Thườngtrực giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Banliên quan đến những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành;tham mưu thực hiện các chính sách đối với phụ nữ. Phối hợp chỉ đạo lồng ghépgiới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giám sát việc thựchiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc giavề bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015.

d) Các ủyviên: Tham gia xây dựng và chủ động triển khai thựchiện chương trình công tác của Ban theo các nhiệm vụ được phân công. Chủ trì vàtổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Chịu tráchnhiệm về kết quả hoạt động và tình hình thực hiện Kế hoạch hành động trong phạmvi sở, ngành và các đơn vị phụ trách. Tham gia đầy đủ các Hội nghị thường kỳ vàđột xuất của Ban. Định kỳ báo cáo về lĩnh vực hoạt động của mình trước Ban, duytrì mối quan hệ thường xuyên với Văn phòng Thường trực Ban. Tham gia thảo luậnvề các hoạt động của Ban, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với phụ nữ,thay mặt Ban làm việc với các ngành, các cấp khi được phân công.

Điều 5.Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban

1. Chủ trìviệc chuẩn bị các dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản kháccủa Ban; dự trù kinh phí hoạt động của Ban hàng năm; dự kiến kế hoạch huy độngkinh phí từ các nguồn khác để hỗ trợ cho hoạt động VSTBPN.

2. Phối hợpvới các Sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hộinghị sơ kết, tổng kết hoạt động VSTBPN.

3. Theo dõi,tổng hợp tình hình triển khai thực hiện hoạt động VSTBPN của các Sở, ban, ngànhcấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBNDtỉnh và Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Chuẩn bịnội dung, tổ chức các phiên họp và các hoạt động khác của Ban; theo dõi việcthực hiện các kết luận của Chủ trì Hội nghị.

5. Thực hiệncác nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác do Trưởng Ban, các phó trưởng Bangiao.

Điều 6.Nhiệm vụ của ủy viên Thường trực chuyên trách Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

1. Tham mưugiúp lãnh đạo Ban xây dựng chương trình kế hoạch công tác, theo dõi, tổng hợphoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đảm bảo duy trì các hoạt động của Ban vàthực hiện công tác hành chính quản trị.

2. Tham mưucho Ban về các biện pháp trong xây dựng, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hànhđộng Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đề xuất với Ban các vấn đề về luật pháp, chínhsách đối với phụ nữ.

3. Giúp Ban tổchức triển khai công tác tuyên truyền và vận động thực hiện luật pháp, chínhsách đối với phụ nữ.

4. Giúp Banxây dựng và triển khai chương trình công tác hàng năm.

5. Giúp Banhướng dẫn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp về tổ chức, hoạt độngvà duy trì chế độ thông tin báo cáo. Là đầu mối liên hệ để phối hợp hoạt độnggiữa các thành viên trong Ban.

6. Quản lý cơsở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện hoạt động củaBan.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TRỤ SỞ VÀ CON DẤU

Điều 7. Chếđộ Hội nghị

Hội nghịthường kỳ của Ban được tổ chức 3 tháng 1 lần để thông qua chương trình côngtác, đánh giá kết quả hoạt động của Ban, bàn phương hướng kế hoạch hoạt độngthời gian tới. Khi cần thiết Trưởng ban triệu tập cuộc họp đột xuất. Căn cứ quychế hoạt động Thường trực Văn phòng Ban có thể mời các tổ viên tổ thư ký giúpviệc họp 1 tháng/lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Cơ quanthường trực chỉ đạo Văn phòng Thường trực và phối hợp với các thành viên liênquan chuẩn bị nội dung Hội nghị. Tài liệu Hội nghị cần gửi cho các thành viênít nhất 5 ngày trước cuộc họp.

Điều 8. Chếđộ kiểm tra

1. Định kỳ 6tháng, hàng năm Ban xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụnữ và tình hình thực hiện chính sách, luật pháp đối với phụ nữ ở các sở, banngành và địa phương.

2. Các thànhviên của Ban có trách nhiệm triển khai công tác kiểm tra theo lịch được phâncông và có báo cáo bằng văn bản gửi Văn phòng thường trực chậm nhất là sau 10ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

3. Văn phòngthường trực có trách nhiệm tham mưu tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra gửi Chủtịch UBND tỉnh; UBQG VSTBPN Việt Nam đồng thời theo dõi tình hình giải quyếtcác kiến nghị sau kiểm tra.

Điều 9. Chếđộ thông tin, báo cáo

1. Thành viênBan thuộc các Sở, ban, ngành có trách nhiệm báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần bằngvăn bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Văn phòngthường trực Ban có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo Trưởngban, các Phó Trưởng ban (nếu cần) để giải quyết; cung cấp đầy đủ, kịp thời cácthông tin, tài liệu về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ tới thành viên củaBan và các Ban VSTBPN trong tỉnh.

Điều 10.Chế độ tài chính

1. Kinh phíhoạt động của Ban VSTBPN tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

2. Văn phòngThường trực có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm tiếp theokèm theo dự toán kinh phí hoạt động. Các thành viên Ban VSTBPN tỉnh có tráchnhiệm góp ý trực tiếp hoặc góp ý bằng văn bản để thống nhất nội dung trình UBNDtỉnh phê duyệt.

3. Cơ quanthường trực Ban (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm quản lýcông tác thu, chi theo đúng quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

4. Các thànhviên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Văn phòng thường trực và Tổ thư kýgiúp việc được thanh toán chế độ làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc của Ban.Ủy viên Thường trực chuyên trách Ban VSTBPN tỉnh có trách nhiệm theo dõi chấmcông và chi trả theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 11.Trụ sở, con dấu

1. Nơi làmviệc của Văn phòng Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đặt tại Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội.

2. Ban sử dụngcon dấu của UBND tỉnh khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban ký ban hànhvăn bản; sử dụng dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi Giám đốc SởLao động, Thương binh và Xã hội kiêm Phó Trưởng Ban thường trực ký ban hành vănbản.

3. Văn phòngthường trực có trách nhiệm gửi văn bản đến các thành viên của Ban, các cơ quan,tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để phối hợp và chỉđạo thực hiện.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12.Đối với Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Định kỳ 3tháng, 6 tháng và hàng năm, Ban VSTBPN tỉnh báo cáo bằng văn bản về chươngtrình công tác, kết quả hoạt động của Ban và báo cáo tổng hợp hàng năm về côngtác kiểm tra.

Điều 13.Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Định kỳ mỗinăm 1 lần cơ quan Thường trực tham mưu cho Trưởng Ban đề xuất chương trình làmviệc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để báo cáo những vấn đề liên quan đến bình đẳnggiới và tiến bộ của phụ nữ.

Điều 14.Đối với các sở, ban, ngành và địa phương

Hàng năm, Banthông báo chương trình công tác, kế hoạch của Ban để các đơn vị, địa phươngphối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụnữ.

Cung cấp thôngtin, hướng dẫn nội dung và nghiệp vụ hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cácngành, các cấp.

Kiểm tra hoạtđộng Vì sự tiến bộ của phụ nữ và tình hình thực hiện pháp luật chính sách đốivới phụ nữ.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Các thành viên Ban, Văn phòng Thường trực Ban; Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cótrách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quátrình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sungcác đơn vị phản ánh về Văn phòng Thường trực Ban để tổng hợp báo cáo lãnh đạoBan trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.