ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Vê việc thành lập Trường Trung học phổ thông

số III huyện Văn Bàn

__________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục của Quốc hội số 11/1998/QH10 , ngày 2 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của UBND huyện Văn Bàn tại Tờ trình số 467/TTr-UB ngày 04/11/2004 về việc thành lập Trường Trung học phổ thông số III huyện Văn Bàn;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 806/TTY-GD &ĐT, ngày 20/6/2005 về việc đề nghị thành lập Trường Trung học phổ thông số III huyện Văn Bàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trường Trung học phổ thông số III huyện Văn Bàn (tên viết tắt là: Trường THPT số III huyện Văn Bàn).

Trường THPT số III huyện Văn Bàn là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động;

Trụ sở Trường THPT số III huyện Văn Bàn đặt tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường thực hiện theo Luật Giáo dục đã được Quốc hội Khóa X – kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998 và Điều lệ trường trung học phổ thông hiện hành;

- Hiệu trưởng Trường THPT số III huyện Văn Bàn có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của trường, trình Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

Điều 3. Bộ máy, biên chế của Trường THPT số III huyện Văn Bàn:

a/ Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trường: Hiệu Trưởng và 1 Phó Hiệu trưởng.

- Các tổ bộ môn theo ngành học (không thạnh lập các khoa, phòng);

- Việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng, tổ phó các bộ môn, thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

b/ Biên chế của Trường THPT số III huyện Văn Bàn thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ. Trong năm học 2005 -2006, Sở Giáo dục - Đào tạo thống nhất với Sở Nội vụ bố trí, điều động 9 giáo viên cho Trường THPT số III huyện Văn Bàn, trong tổng biên chế của ngành giáo dục được UBND tỉnh phê duyệt, các năm tiếp theo tuy quy mô hoạt động sẽ được UBND tỉnh giao bổ sung hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư...) giúp đỡ Trường THPT số III huyện Văn Bàn làm các thủ tục hành chính cần thiết và xây dựng dự án đầu tư xây dựng Trường theo đúng quy định của Nhà nước, để Trường sớm đi vào hoạt động;

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Hiệu trưởng Trường THPT số III huyện Văn Bàn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh