HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 364-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI SÔNG HỒNG.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 180-CP ngày 19-7-1978;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng thuộc Cục đường sông Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. – Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng có trách nhiệm tổ chức và quản lý lực lượng vận tải đường sông trung ương trên các tuyến sông chính ở phía Bắc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao.

Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng là tổ chức sản xuất kinh doanh, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, thực hiện theo Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo nghị định của Hội đồng Chính phủ số 93-CP ngày 8-4-1977.

Trụ sở Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 3. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng theo Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và đặc điểm của công tác vận tải đường sông bảo đảm hoạt động có hiệu quả kinh tế.

Điều 4. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị