THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HOẶCTRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC CON NGƯỜI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế ngày 24 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 28 tháng11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phêchuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặctrừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thựchiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặctrừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người được ban hành kèm theoQuyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).TB

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HOẶC TRỪNGPHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC CON NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủtướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định rõ nội dung, lộ trình nội luật hóa các quyđịnh của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xửhoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi tắt làCông ước chống tra tấn hoặc Công ước), góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chốngtra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong Công ước chốngtra tấn; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn; xác định tráchnhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Công ước chống tra tấn phùhợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam; bảo đảmcác yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xãhội.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch phải chủ động, kịpthời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoànthiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Chiếnlược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốchội hàng năm và theo nhiệm kỳ;

b) Tổ chức thực hiện Công ước phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp;

c) Các Bộ, ngành được giao chủ trì hoặc tham giaphối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải xây dựng chương trình, kếhoạch cụ thể và tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả;

d) Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộgiữa các Bộ, ngành, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giảiquyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch;

đ) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiệnpháp luật phòng, chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hànhthường xuyên, liên tục, gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụnghình sự.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chốngtra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn

a) Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cánbộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn vàpháp luật Việt Nam về chống tra tấn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề ánphải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến;trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tuyên truyền.

- Phân công thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông; đề nghị Viện kiểmsát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm2015.

b) Xây dựng và phê duyệt Đề ántuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật ViệtNam về chống tra tấn trong nội bộ ngành Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.

- Phân công thực hiện: Bộ Công an,Bộ Quốc phòng.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm2015.

2. Nội luật hóa và nâng cao hiệuquả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công ước chống tra tấn

a) Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiệnquy định về các tội danh liên quan đến các hành vi tra tấn trong Bộ luật hìnhsự (sửa đổi) phù hợp với nội dung định nghĩa tra tấn của Công ước.

- Phân công thực hiện: Bộ Tư phápchủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dântối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Theo lộtrình sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999 của Ban soạn thảo Bộ luật hìnhsự (sửa đổi).

b) Nghiên cứu hoàn thiện các quyđịnh có liên quan trong Bộ luật tố tụng hình sự để đảm bảo tốt hơn quyền conngười, đặc biệt là quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam.

- Phân công thực hiện: Đề nghịViện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dântối cao và các bộ: Công an, Tư pháp, Quốc phòng.

- Thời gian thực hiện: Theo lộtrình sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 của Ban soạn thảo Bộluật tố tụng hình sự năm 2003 (sửa đổi).

c) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiệncác văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự; đẩy nhanh tiến độ xâydựng các dự án Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự vàcác văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phân công thực hiện: Bộ Công anchủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan;đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Theo lộtrình đã được phê duyệt.

d) Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiệncác quy định có liên quan của Bộ luật dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường củaNhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đảm bảo tốt hơn quyền con người và phùhợp hơn với yêu cầu của Công ước chống tra tấn.

- Phân công thực hiện: Bộ Tư phápchủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đề nghịTòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Theo Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

đ) Xây dựng, ban hành các văn bảnquy phạm pháp luật quy định về đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, bảo đảmtôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ.

- Phân công thực hiện:

+ Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiBộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan.

+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xâydựng, ban hành hoặc bổ sung các quy định của ngành mình về cấm tra tấn.

+ Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dântối cao, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng, ban hành hoặc bổ sung các quy địnhcủa ngành mình về cấm tra tấn.

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2017

e) Nghiên cứu, rà soát pháp luậtvề bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ emvà các đối tượng yếu thế, để có những điều chỉnh đồng bộ bảo vệ các nhóm đốitượng trên và phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn.

- Phân công thực hiện: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp; đề nghịTòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

- Thời gian thực hiện: 2015 -2018.

3. Thành lập Tổ công tác liênngành về thực hiện Công ước chống tra tấn

a) Tổ công tác liên ngành về thựchiện Công ước chống tra tấn gồm đại diện của các Bộ: Công an, Tư pháp, Ngoạigiao, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối caovà Tòa án nhân dân tối cao cử đại diện tham gia. Cơ quan thường trực của Tổcông tác liên ngành về thực hiện Công ước chống tra tấn đặt tại Bộ Công an.

b) Tổ Công tác liên ngành có tráchnhiệm:

- Xây dựng Quy chế làm việc của Tổcông tác;

- Xây dựng Báo cáo quốc gia đầutiên về các biện pháp đã tiến hành để thực hiện những nghĩa vụ cam kết theoCông ước chống tra tấn cho Ủy ban chống tra tấn theo quy định tại Điều 19 Côngước (01 năm kể từ ngày phê chuẩn Công ước);

- Xây dựng Báo cáo định kỳ theoquy định của Công ước: Xây dựng Báo cáo quốc gia (04 năm một lần), bổ sung vềnhững biện pháp mới được tiến hành ở Việt Nam nhằm thực hiện các nghĩa vụ theoquy định của Công ước;

- Tổ chức triển khai, thực hiệncác giải pháp, các quy định về phòng, chống tra tấn đã ban hành.

c) Thời gian thành lập: Quý II năm2015

4. Hợp tác quốc tế trong phòng,chống tra tấn

- Nội dung:

+ Thực hiện các thủ tục đối ngoạiliên quan đến các nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định của Công ước;

+ Nghiên cứu thiết lập đầu mốiphối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thành viên của Công ước để traođổi thông tin, học tập kinh nghiệm về tổ chức, biện pháp, phương tiện và sửdụng trang thiết bị có hiệu quả về phòng, chống tra tấn;

+ Tham dự hội thảo, hội nghị, diễnđàn, hội thảo khu vực và quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cácquốc gia thành viên của Công ước về phòng, chống tra tấn;

+ Đón và làm việc với Báo cáo viênđặc biệt về chống tra tấn.

- Phân công thực hiện: Bộ Công anchủ trì, phối hợp với các bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng và các cơ quanliên quan; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phốihợp.

- Thời gian thực hiện: Theo lộtrình công tác hàng năm.

5. Các nội dung cần thiết khác đểtriển khai thực hiện Công ước

a) Rà soát các quy định pháp luậtliên quan và đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất của các cơ sở giam giữ, cơ sởgiáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện…; đề xuất phương hướng, lộ trìnhkhắc phục.

- Phân công thực hiện:

+ Các bộ: Công an, Tư pháp, Quốcphòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh tổ chức thực hiện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện trong phạm vi, chức năng,nhiệm vụ của mình.

- Thời gian thực hiện: Thực hiệnngay việc rà soát, đánh giá trong năm 2015 và gửi báo cáo về Bộ Công an tổnghợp chung trước ngày 30 tháng 11 năm 2015.

b) Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm vềthực hiện Công ước.

- Phân công thực hiện:

+ Các bộ: Công an, Tư pháp, Quốcphòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh tổ chức thực hiện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình;

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện trong phạm vi, chức năng,nhiệm vụ của mình.

- Thời gian thực hiện: Theo chươngtrình công tác năm của Bộ, Ban, ngành và hàng năm gửi báo cáo về Bộ Công antrước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp chung.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch dongân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.Các Bộ, cơ quan Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này lập vàtổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ, cơ quan Trung ươngđể được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ của mình, các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan chủ động bổ sung nhiệmvụ thực thi Công ước chống tra tấn vào chương trình, kế hoạch công tác của bộ,ngành mình. Định kỳ 01 năm các Bộ, ngành gửi báo cáo về các công việc đã thựchiện để triển khai Công ước và dự kiến các hoạt động của năm tiếp theo về BộCông an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Công an là cơ quanthường trực thực hiện Công ước chống tra tấn, có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủtướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạchtrên phạm vi cả nước; chủ trì tổ chức định kỳ các cuộc sơ kết, tổng kết để đánhgiá việc thực hiện Kế hoạch này nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai thựchiện Công ước./.