ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3651/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNCẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦYBAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Banhành kèm theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

PhầnI.

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

14

Tạm dừng thi công và cho phép tiếp tục thi công

15

Tiếp nhận và báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố

16

Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở

PhầnII.

NỘIDUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành

III. Lĩnh vực xây dựng

14. Tạm dừng thi công và chophép tiếp tục thi công

a) Trình tựthực hiện:

- Khi UBND cấphuyện (đối với công trình trên địa bàn do mình quản lý) phát hiện chất lượngcông trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ sập đổ công trình hoặc biện phápthi công không đảm bảo an toàn, chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định tạm dừngthi công công trình. Đồng thời trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạmdừng thi công xây dựng công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có tráchnhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định tạm dừng thicông xây dựng công trình của mình.

- Chủ đầu tưthông báo cho UBND cấp huyện về kết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn.

- UBND cấphuyện sau khi nhận được kết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn của chủđầu tư sẽ tiến hành kiểm tra công trình theo các nội dung đã yêu cầu khắc phục.

- Trường hợpkết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn đáp ứng được các yêu cầu, Chủtịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép tiếp tục thi công.

b) Cáchthức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dâncấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Thông báokết quả khắc phục, đảm bảo an toàn của Chủ đầu tư

- Số lượnghồ sơ: 01 (bản)

d) Thời hạngiải quyết: Không quy định thời hạn

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phéphoặc tạm dừng thi công

h) Phí, Lệphí (nếu có): Chưa có quy định

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lýchất lượng công trình xây dựng.

15. Tiếpnhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi côngtiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố

a) Trình tựthực hiện:

Chủ đầu tư,chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng lập báo cáo nhanh sự cốtrong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện vàSở Xây dựng.

b) Cáchthức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Ủy ban nhân dâncấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Báo cáonhanh sự cố

+ Biên bảnkiểm tra hiện trường sự cố

+ Mô tả diễnbiến của sự cố;

+ Kết quả khảosát, đánh giá, xác định mức độ và nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệuvề thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố.

- Số lượnghồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạngiải quyết: Ngay sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ, cơquan có trách nhiệm phải tiếp nhận và giải quyết.

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấphuyện

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phéptiếp tục thi công hoặc đưa công trình vào sử dụng

h) Phí, Lệphí (nếu có): Chưa có quy định;

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lýchất lượng công trình xây dựng.

16. Phêduyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở

Trình tựlập và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở

1. Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư này, thôn, làng, tổdân phố, ấp, bản, buôn, phum, sóc... (gọi chung là thôn) tổ chức phổ biến nộidung chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tới tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn thôn.Trưởng thôn hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đềnghị được hỗ trợ (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I), Trưởng thôn tập hợp đơnvà danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấpxã) nơi có nhà ở.

2. UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợnhà ở cho người có công với cách mạng của xã, gồm đại diện chính quyền cấp xã,đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh, tổ chức kiểm trahiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểmtra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (danh sách,số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) theo mẫu quy định tại Phụ lục số II) gửi Ủyban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện).

3. Căn cứ vào báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra, đốichiếu với danh sách người có công đang quản lý, tổng hợp và phê duyệt danh sáchđối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện(theo mẫu quy định tại Phụ lục số III) báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Sau khi phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng vềnhà ở, UBND thành phố gửi báo cáo (theo mẫu quy định tại Phụ lục số IV) về BộXây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

PHỤ LỤC SỐ I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

…………, ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ……………..
Quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ………….
Tỉnh (thành phố): …………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ đăngký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Đại diện chohộ gia đình có nhà ở thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân xã (hoặcphường, thị trấn) ……………… xác nhận các nội dung sau đây:

1. Hiện trạngnhà ở của gia đình: ghi rõ là nhà ở bị hư hỏng cả 3 phần (nền móng, khung-tường và mái) cần hỗ trợ xây dựng mới hoặc nhà ở chỉ bị hư hỏng 2 phần(khung-tường và mái) cần hỗ trợ sửa chữa: ……………………………………………………………………..

2. Mẫu nhà ápdụng nếu xây dựng mới: …………………………………………………

3. Đề nghịcung ứng vật liệu để tự xây dựng nhà ở (nếu có nhu cầu):

STT

Tên vật liệu xây dựng

Đơn vị

Khối lượng

Ghi chú

1

Xi măng loại...

2

Thép

3

Tấm lợp….

4

Gỗ

5

…..

4. Đề nghị hỗ trợ kinh phí đểtự xây dựng nhà ở: ………………………….

5. Đề nghị tổ chức, đoàn thểgiúp đỡ xây dựng nhà ở: ……………….

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: UBND cấp xãphải kiểm tra thực trạng nhà ở để xác nhận: hiện trạng nhà ở của hộ gia đình bịhư hỏng cả 3 phần nền móng, khung - tường và mái) phải phá dỡ để xây mới hoặcchỉ bị hư hỏng 2 phần (khung - tường và mái) hoặc không thuộc diện được hỗ trợ;nếu nhà ở thuộc diện được hỗ trợ thì mới xác nhận tiếp các nội dung đăng ký củahộ gia đình tại các mục 2, 3, 4 và 5.

PHỤ LỤC SỐ II

DANHSÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở NĂM ……….. CỦA XÃ (PHƯỜNG, THỊTRẤN) ………………..

STT

Họ tên chủ hộ gia đình

Tên người có công với cách mạng trong hộ gia đình và mối quan hệ với chủ hộ

Địa chỉ nhà ở được hỗ trợ

Thuộc diện xây mới nhà ở (hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ)

Thuộc diện sửa chữa nhà ở (hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ)

1

2

3

4

5

6

7

1

Nguyễn Văn A

Ng Văn A (chủ hộ)

Đối tượng a

2

Nguyễn Thị B

Ng Văn C (chồng)

Đối tượng c

…………….

…..

……

Tổng cộng

1. Tổng số hộ được hỗtrợ (bằng chữ ………………………………………………..)

2. Tổng số tiền hỗ trợđể xây dựng mới nhà ở (bằng chữ ………………………..)

3. Tổng số tiền hỗ trợđể sửa chữa nhà ở (bằng chữ ……………………………..)

TM. UBND XÃ (phường, thị trấn)
Chủ tịch

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Năm báo cáo: Đối với các hộthuộc diện được hỗ trợ trong năm 2013 thì ghi 2013 và lập riêng 01 danh sách. Đốivới các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới phát sinh do thống kê, rà soáttrong năm 2013 thì ghi 2014 và lập riêng 01 danh sách để báo cáo vào tháng10/2013.

- Cột 2: Ghi họ tên chủ hộ giađình có ở nhà thuộc diện được hỗ trợ.

- Cột 3: Chỉ ghi họ tên mộtngười có công với cách mạng hiện có hộ khẩu thường trú tại nhà ở được hỗ trợ vàmối quan hệ với chủ hộ.

- Cột 4: Ghi đối tượng người cócông theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (ví dụ:nếu là người hoạt động cách mạng trước năm 1945 thì ghi “đối tượng a”, nếu làthân nhân liệt sĩ thì ghi “đối tượng c”, nếu là Bệnh binh thì ghi “đối tượngh”...).

- Cột 6: Căn cứ vào hiện trạngnhà ở của từng hộ, nếu sau khi kiểm tra mà nhà ở thuộc diện phải phá dỡ để xâydựng nhà ở mới thì ghi rõ số tiền 40 triệu đồng.

- Cột 7: Căn cứ vào hiện trạngnhà ở, nếu sau khi kiểm tra mà nhà ở thuộc diện chỉ phải sửa chữa thì ghi rõ sốtiền 20 triệu đồng.

- Trong phần tổng cộng: tại cột5 ghi tổng số hộ gia đình được hỗ trợ; cột 6 ghi tổng số tiền hỗ trợ để xâydựng mới nhà ở; cột 7 ghi tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở hiện có.

PHỤ LỤC SỐ III

TỔNGHỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở NĂM …………… CỦA HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ....): ……………….

STT

Tên phường, xã, thị trấn và tên người có công được hỗ trợ

Địa chỉ nhà ở được hỗ trợ

Thuộc diện xây dựng mới nhà ở (40 triệu đồng/hộ)

Thuộc diện sửa chữa nhà ở (20 triệu đồng/hộ)

1

2

3

4

5

I

Xã A

1

Nguyễn Văn B

Số 12, đường … quận ….., TP....

40.000.000

20.000.000

2

Nguyễn Thị C

………………..

40.000.000

20.000.000

3

………………

…………….

II

Phường B

1

…………….

2

……………

III

Thị trấn C

1

……………

Tổng cộng

1. Tổng số hộ được hỗtrợ (bằng chữ ………………………………….………………..)

2. Tổng số tiền hỗ trợđể xây dựng mới nhà ở (bằng chữ ………………………………..)

3. Tổng số tiền hỗ trợđể sửa chữa nhà ở (bằng chữ …………………………………….)

TM. UBND huyện (quận, thị xã...)
Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Năm báo cáo: Đối với các hộthuộc diện được hỗ trợ trong năm 2013 thì ghi 2013 và lập riêng 01 danh sách. Đốivới các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới phát sinh do thống kê, rà soáttrong năm 2013 thì ghi 2014 và lập riêng 01 danh sách để báo cáo vào tháng10/2013.

- Cột 2: Ghi tên xã, phường,thị trấn và tên người có công có ở nhà thuộc diện được hỗ trợ của từng xã,phường, thị trấn.

- Cột 3: Ghi địa chỉ của từngnhà ở thuộc diện được hỗ trợ.

- Cột 4: Ghi số tiền hỗ trợ củatừng hộ gia đình để xây dựng mới nhà ở.

- Cột 5: Ghi số tiền hỗ trợ củatừng hộ gia đình để sửa chữa nhà ở.

- Phần tổng cộng trong biểu:Cột 3 ghi tổng số đối tượng được hỗ trợ về nhà ở; cột 4 ghi tổng số tiền hỗ trợđể xây dựng mới; cột 5 ghi tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở.

- Khi Ủy ban nhân dân cấp huyệngửi báo cáo theo mẫu này cho UBND cấp tỉnh thì phải gửi kèm theo bản sao danhsách báo cáo của từng xã trong huyện có nhà ở thuộc diện được hỗ trợ theo mẫuquy định tại Phụ lục số IV ban hành theo Thông tư này.

PHỤ LỤC SỐ IV

TỔNGHỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở NĂM …………….. CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ): …………….

STT

Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tổng số hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở

Tổng số tiền hỗ trợ để các hộ xây dựng mới nhà ở (40 triệu đồng/hộ)

Tổng số tiền hỗ trợ để các hộ sửa chữa nhà ở (20 triệu đồng/hộ)

1

2

3

4

5

1

Huyện A

200

2

Quận B

35

3

Thị xã C

125

…………….

…………..

Tổng cộng

………….

1. Tổng số hộ được hỗtrợ (bằng chữ …………………………………………………..)

2. Tổng số tiền hỗ trợđể xây dựng mới nhà ở (bằng chữ …………………………...)

3. Tổng số tiền hỗ trợđể sửa chữa nhà ở (bằng chữ ………………………………..)

TM. UBND tỉnh (thành phố) ………..
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Năm báo cáo: Đối với các hộthuộc diện được hỗ trợ trong năm 2013 thì ghi 2013 và lập riêng 01 danh sách. Đốivới các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới phát sinh do thống kê, rà soáttrong năm 2013 thì ghi 2014 và lập riêng 01 danh sách để báo cáo vào tháng10/2013.

- Cột 2: Ghi tên huyện, quận,thị xã... nơi có hộ gia đình có ở nhà thuộc diện được hỗ trợ.

- Cột 3: Ghi tổng số hộ ngườicó công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở của từng huyện. Phần tổngcộng ghi chung cho cả tỉnh.

- Cột 4: Ghi tổng số tiền hỗtrợ để xây dựng mới nhà ở của từng huyện. Phần tổng cộng ghi chung cho cả tỉnh.

- Cột 5: Ghi tổng số tiền hỗtrợ để sửa chữa nhà ở của từng huyện. Phần tổng cộng ghi chung cho cả tỉnh.

- Khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgửi báo cáo theo mẫu này cho các Bộ thì phải gửi kèm bản sao danh sách báo cáocủa các huyện trong tỉnh có nhà ở thuộc diện được hỗ trợ theo mẫu quy định tạiPhụ lục số III ban hành theo Thông tư này.