Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 366/2001/QĐ-BKH NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀVIỆC UỶ QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN TRONG VIỆC HÌNHTHÀNH
DỰ ÁN; TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN; CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦUTƯ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC
KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật Đầu tưnước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

- Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtĐầu nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Khucông nghiệp, Khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 1 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phâncấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nướcngoài;

- Theo đề nghị của Uỷban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1433/UBBT-PPLT ngày 9/7/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

1. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận (sau đâygọi là Ban quản lý) là đầu mối hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư vào các Khu côngnghiệp; Khu chế xuất hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khucông nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 củaChính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hồ sơ dự án đầutư được lập theo hướng dẫn của bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Uỷ quyền Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ của các dự án đầu tưnước ngoài đầu tư vào các Khu công nghiệp và các dự án đầu tư vào các Khu chếxuất nói trên và thẩm định, cấp Giấy phép đầu tư cho các dự án đáp ứng các điềukiện quy định tại Quyết định này.

Điều 2

Các dự án đầu tư Ban quản lý được uỷ quyền cấp giấy phép Đầutư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với Quyhoạch và Điều lệ Khu công nghiệp hoặc Khu chế xuất đã được phê duyệt.

2. Là dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ côngnghiệp có quy mô đến 40 triệu đô la Mỹ, trừ những dự án thuộc Nhóm A theo quy định tại Điều 114 Nghị địnhsố 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Có tỷ lệxuất khẩu sản phẩm đáp ứng quy định trong từng thời kỳ.

4. Có phương ánbảo đảm nhu cầu về tiền nước ngoài hoặc thuộc lĩnh vực được Nhà nước đảm bảo hỗtrợ ngoại tệ.

5. Thiết bị, máy móc và công nghệ đáp ứng các quy định hiệnhành; trường hợp không đáp ứng các quy định đó phải được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật chấp thuận.

6. Đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn laođộng và phòng, chống cháy, nổ.

Điều 3

Việc thẩm định dự án do Ban quản lý thực hiện với sự phốihợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng cua địa phươngtheo quy định loại các Điều 95, 104, 108, 109 và 118 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tưnước ngoài tại Việt Nam.

Ban quản lý có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp làmviệc với các cơ quan chức năng của địa phương, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh BìnhThuận phê duyệt và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4

1. Ban quản lý tổchức thẩm định và tự quyết định việc cấp Giấy phép đầu tư đối với các loại dựán sau:

- Các doanh nghiệp chế xuất có quy mô vốn đầu tư đến 40triệu đô la Mỹ.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp dịchvụ công nghiệp đáp ứng các quy định tại Điều 2 Quyết định này và có quy mô đến5 triệu đô la Mỹ.

2. Thời hạn Ban quản lý thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư là15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ dự án, không kể thời gian chủ đầu tưsửa đổi, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo yêu cầu của Ban quản lý.

Mọi yêu cầu của Ban quản lý đối với nhà đầu tư về việc sửađổi, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh được thựchiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự án.

3. Đối với các dự án đầu tư nằm ngoài các quy định nêu trênthì trước khi ra quyết định, Ban quản lý có trách nhiệm gửi Tóm tắt dự án tớiBộ Kế hoạch và Đầu tư; lấy ý kiếncác Bộ, ngành về những vấn đề thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành.

Các Bộ, ngành được lấy ý kiến về dự án, kể cả trường hợpđiều chỉnh Giấy phép đầu tư, có nhiệm vụ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 7ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ dự án; quá thời hạn nói trên mà khôngcó ý kiến bằng văn bản thì coi như chấp thuận dự án.

Điều 5

Giấy phép đầu tư được soạn thảo theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy phép đầutư, Giấy phép điều chỉnh Ban Quản lý gửi Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnhvề Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ bannhân dân tỉnh Bình Thuận (bản chính) và BộTài chính, Bộ Thương mại,Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹthuật và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (bản sao).

Điều 6

Đối với các dự án Ban quản lý không được uỷ quyền cấp giấyphép đầu tư, sau khi tiếp nhận, Ban quản lý giữ lại 1 bộ hồ sơ (bản sao) vàchuyển toàn bộ số hồ sơ dự án còn lại kèm theo ý kiến của Ban quản lý về dự ánđến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư theo quyđịnh tại các Điều 109 và 114 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm2000 của Chính phủ.

Điều 7

1. Ban quản lýhướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án; thực hiện quản lý Nhà nướcđối với các hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất theo các quy địnhtại Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theoNghị định 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

2. Ban quản lý thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép đầu tưđối với các dự án đầu tư đã được uỷ quyền cấp Giấy phép đầu tư và cả các Giấyphép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầutư cấp trong phạm vi hạn mức vốn đầu tư được uỷ quyền.

3. Những trường hợp Ban quản lý quyết định với sự thoả thuậncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Do điều chỉnh Giấy phép đầu tư mà vượt quá hạn mức vốnđược uỷ quyền, thay đổi mục tiêu hoặc bổ sung mục tiêu dự án thuộc Danh mụclĩnh vực đầu tư có điều kiện, giảm tỷ lệ xuất khẩu xuống dưới mức quy định đốivới các sản phẩm có quy định tỷ lệ xuất khẩu.

- Giảm tỷ lệ góp vốn pháp định của Bên Việt Nam trong cáctrường hợp liên doanh hoặc chuyển hình thức liên doanh sang đầu tư 100% vốnnước ngoài.

- Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc chấmdứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn.

4. Ban quản lý quyết định giải thể doanh nghiệp và thu hồicác Giấy phép đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 8

Hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Ban quản lý tổng hợp việc cấpGiấy phép đầu tư, điều chỉnh Giấy phép đầu tư tình hình hoạt động của các doanhnghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý và gửi báocáo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 9

Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi và kiểm tra Ban quản lý thực hiện các việcđược uỷ quyền theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trướcChính phủ về việc uỷ quyền quy định tại Quyết định này.

Điều 10

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyký.