HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 366-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRỰC THUỘC BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960:
Căn cứ nghị định số 147-CP ngày 19-8-1959 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Liên hiệp các xí nghiệp điện tử trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim.

Điều 2. – Liên hiệp các xí nghiệp điện tử là tổ chức sản xuất kinh doanh và là cơ quan quản lý chuyên ngành công nghiệp điện tử trong cả nước.

Liên hiệp các xí nghiệp điện tử có nhiệm vụ sản xuất các vật liệu cho ngành điện tử, các linh kiện điện tử, các thiết bị điện tử trong cả nước, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế, phục vụ quốc phòng và đời sống của nhân dân.

Liên hiệp các xí nghiệp điện tử hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế và có tư cách pháp nhân.

Điều 3. – Liên hiệp các xí nghiệp điện tử bao gồm:

- Các xí nghiệp sản xuất vật liệu điện tử,

- Các xí nghiệp sản xuất các linh kiện tích cực,

- Các xí nghiệp sản xuất các linh kiện thụ động,

- Các xí nghiệp lắp ráp thiết bị điện tử,

- Các cơ sở sửa chữa và bảo hành thiết bị điện tử,

- Các cơ sở sản xuất phù trợ,

- Các tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện tử và các phòng chức năng trực thuộc giúp việc.

Điều 4. – Liên hiệp các xí nghiệp điện tử có một tổng giám đốc phụ trách và một số phó tổng giám đốc giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các xí nghiệp điện tử theo đúng điều lệ liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh.

Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị