BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 4373/QĐ-BNV ngày 29/12/2016 của Bộ Nội vụ Ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 59/QĐ-BNV ngày 12/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn v phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Lập danh sách các cơ quan, đơn vị và đi tượng điều tra

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, Tổng cục, các Cục trực thuộc

Gửi Bộ Nội vụ trước 14/02/2017

2.

Tổ chức hội nghị tập huấn điều tra xã hội học

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, Tổng cục, các Cục trực thuộc

Trước 22/02/2017

3.

Tổ chức điều tra xã hội học (phát phiếu điều tra xã hội học)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, Tổng cục, các Cục trực thuộc

Trước 25/02/2017

4.

Tổng hợp, phân loại phiếu điều tra.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, Tổng cục, các Cục trực thuộc

Trước 27/02/2017

5.

Gửi phiếu điều tra, danh sách người trả lời phiếu

Vụ Tổ chức cán b

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, Tổng cục, các Cục trực thuộc

Gửi Bộ Nội vụ Trước 28/02/2017

6.

Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện giám sát phúc tra quá trình điều tra

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng; Tổng cục, các Cục trực thuộc

Khi có yêu cầu của Bộ Nội vụ

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- TT Nguyễn Hồng Trường;
- Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (LeHa).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa