ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3667/2013/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠNVÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiếthướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCNở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinhtế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quanáp dụng tại KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 310/CV-HĐND ngày 14/10/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyếnkhích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnhThanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quảnlý Khu kinh tế Nghi Sơn tại Tờ trình số 1334/TTr-BQLKKTNS ngày 9/10/2013 vềviệc đề nghị ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tếNghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tếNghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn; Giám đốc các sở, ban, ngành cấptỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

QUY ĐỊNH

CHÍNHSÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNGNGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Điều 1. Chính sách thưởng chocác tổ chức, cá nhân có công vận động đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn vàcác khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Phạm vi, đối tượng áp dụngchính sách: Tổ chức, cá nhân có công vận động đầu tư vào KKT Nghi Sơn vàcác KCN trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Không áp dụng chính sách này chocác đối tượng sau: cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sựnghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động; doanh nghiệp đầu tư hạtầng KCN và khu chức năng vận động dự án đầu tư vào KCN, khu chức năng do doanhnghiệp đó làm chủ đầu tư hạ tầng và những người hưởng lương từ ngân sách nhànước.

2. Điều kiện áp dụng chính sách

- Tổ chức, cá nhân vận động đầu tưvào KKT Nghi Sơn, các KCN của tỉnh Thanh Hóa phải thông qua Ban Quản lý KKTNghi Sơn để đưa nhà đầu tư đi khảo sát tại KKT Nghi Sơn, các KCN; trực tiếp làmviệc với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn để cung cấp các thông tin về nhà đầu tư và dựán đầu tư trước khi nhà đầu tư quyết định đầu tư dự án tại KKT Nghi Sơn, cácKCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Dự án do tổ chức, cá nhân vậnđộng đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải thuộcdanh mục dự án khuyến khích đầu tư kèm theo Quy định này; có mức vốn đầu tư từ2,5 triệu USD trở lên và phải được triển khai thực hiện trên thực tế.

3. Mức thưởng: áp dụng theomức vốn đầu tư của dự án do tổ chức, cá nhân vận động đầu tư, cụ thể:

- Dự án có vốn đầu tư từ 2,5 triệuUSD đến dưới 5 triệu USD: thưởng 100 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 5 triệuUSD đến dưới 10 triệu USD: thưởng 150 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 10 triệuUSD đến dưới 20 triệu USD: thưởng 200 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 20 triệuUSD đến dưới 30 triệu USD: thưởng 250 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 30 triệuUSD đến dưới 40 triệu USD: thưởng 300 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 40 triệuUSD đến dưới 50 triệu USD: thưởng 400 triệu đồng.

- Dự án có vốn đầu tư từ 50 triệuUSD trở lên: thưởng 500 triệu đồng.

(Dự án có vốn đầu tư bằng ViệtNam Đồng thì quy đổi theo tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểmxem xét, thẩm định hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách thưởng).

4. Nguồn kinhphí thưởng

Kinh phí thưởng được trích từ nguồnkhen thưởng của ngân sách địa phương và hạch toán vào mục chi tiền thưởng độtxuất.

5. Hình thứcthưởng

Chi thưởng trực tiếp cho tổ chức,cá nhân được thưởng bằng tiền Việt Nam Đồng theo quyết định của Chủ UBND tỉnhThanh Hóa.

- Đối với các tổ chức, cá nhân vậnđộng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài: Chi trả 50% giá trị mức thưởng khi dựán đã thực hiện xong các thủ tục đầu tư, xây dựng và khởi công xây dựng. Chitrả 50% giá trị còn lại của mức thưởng khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựngvà đi vào hoạt động thương mại.

- Đối với các tổ chức, cá nhân vậnđộng dự án đầu tư trong nước: Chi trả 100% giá trị mức thưởng khi dự án đầu tưđi vào hoạt động thương mại.

6. Thủ tụcthực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự ánđầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ThanhHóa

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân, tổ chức có côngvận động các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh ThanhHóa thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2,Điều 1 Quy định này chuẩn bị hồ sơ, nộp cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn thẩm định hồ sơ,trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịchUBND tỉnh xem xét, quyết định thưởng cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng đượcthưởng theo quy định. Trường hợp không quyết định thưởng phải nêu rõ lý do đểBan Quản lý KKT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trựctiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bảnchính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý KKT Nghi Sơn

c) Số bộ hồ sơ phải nộp 02 bộ, baogồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị thưởng (01 bảnchính);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh đối với tổ chức (01 bản sao công chứng); Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộchiếu đối với cá nhân (01 bản sao công chứng);

- Hợp đồng tư vấn đầu tư đối với tổchức (01 bản sao công chứng) hoặc văn bản thỏa thuận môi giới, tư vấn đầu tưđối với cá nhân (01 bản sao công chứng);

- Báo cáo tiến độ triển khai thựchiện dự án của chủ đầu tư (01 bản chính).

Điều 2. Chính sách hỗ trợ đốivới các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn

1. Phạm vi, đối tượng, điều kiệnáp dụng chính sách

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vàocác KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn đáp ứng các điều kiện sau:

- Tự bố trí kinh phí để thực hiệnsan lấp, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụmục tiêu hoạt động của dự án.

- Thực hiện xong san lấp mặt bằngđối với dự án đầu tư hạ tầng KCN; thực hiện xong san lấp mặt bằng và hoàn thànhthủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đối với dự án đầu tư sản xuất,kinh doanh. Trường hợp dự án triển khai không đúng tiến độ thì nhà đầu tư phảibáo cáo nêu rõ lý do và được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chấp thuận.

2. Mức hỗ trợ: Ngân sáchtỉnh hỗ trợ 10% chi phí san lấp mặt bằng cho nhà đầu tư có dự án đầu tư vào cácKCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn theo quyết toán của doanh nghiệp được BanQuản lý KKT Nghi Sơn thẩm định nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/1 ha.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ:Trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

4. Thủ tục thực hiện chính sáchhỗ trợ đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp số 3, 4, 5 thuộc KKT NghiSơn

a) Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp có các dự án đầu tưvào các KCN số 3, 4, 5 thuộc KKT Nghi Sơn đáp ứng các điều kiện quy định tạiKhoản 1 Điều này chuẩn bị hồ sơ, nộp cho Ban quản lý KKT Nghi Sơn.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, Chủ tịch UBNDtỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho nhà đầu tư. Trường hợp không quyết định hỗtrợ phải nêu rõ lý do để Ban Quản lý KKT Nghi Sơn trả lời bằng văn bản cho nhà đầutư biết.

b) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trựctiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi file hình ảnh qua Internet sau đó gửi bảnchính qua đường bưu điện đến Ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

c) Số bộ hồ sơ phải nộp: 02 bộ; baogồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư (01bản chính);

- Dự toán kinh phí san lấp do nhàđầu tư phê duyệt (01 bản chính);

- Quyết toán kinh phí san lấp donhà đầu tư phê duyệt (01 bản chính);

- Báo cáo tiến độ triển khai thựchiện dự án do nhà đầu tư lập (01 bản chính).

5. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợtrực tiếp cho nhà đầu tư có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản1, Điều 2 Quy định này bằng tiền Việt Nam Đồng theo quyết định của Chủ tịch UBNDtỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn xác định nhu cầu kinh phí thưởng cho các tổchức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, các KCN trênđịa bàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ đối với các dự án đầu tư vào KCN số 3, 4, 5 thuộcKKT Nghi Sơn và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm của tính, báo cáoUBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

DANH MỤC

LĨNHVỰC KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơnvà các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số3667/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. KHU KINH TẾ NGHI SƠN

1. Công nghiệp sản xuất hóa chất,sau lọc hóa dầu, phụ trợ lọc hóa dầu;

2. Công nghiệp luyện kim; côngnghiệp sản xuất cơ khí chế tạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và lắpráp ô tô;

3. Công nghiệp sản xuất vật liệuxây dựng;

4. Đầu tư xây dựng kinh doanh kếtcấu hạ tầng các KCN, các khu chức năng khác trong KKT Nghi Sơn;

5. Đầu tư xây dựng và khai tháckinh doanh cảng biển;

6. Đầu tư xây dựng các khu đô thịmới; khu du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí; các dịch vụ tài chính ngân hàng,bảo hiểm, logistics;

7. Đầu tư phát triển sự nghiệp ytế, giáo dục đào tạo, thể thao;

8. Đầu tư các lĩnh vực bảo vệ môitrường như: thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; táichế và tái sử dụng chất thải;

9. Những dự án khác được sự chấpthuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa.

II. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Công nghiệp sản xuất các thiếtbị điện, điện lạnh;

2. Đầu tư sản xuất sản phẩm côngnghệ cao, công nghệ sinh học, điện tử viễn thông;

3. Đầu tư sản xuất thiết bị y tế;thuốc đông dược, tây dược; thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; phânbón sinh học;

4. Đầu tư xây dựng kinh doanh kếtcấu hạ tầng các KCN;

5. Công nghiệp sản xuất cơ khí chếtạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện và lắp ráp ô tô;

6. Công nghiệp sản xuất vật liệuxây dựng;

7. Những dự án khác được sự chấpthuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa.