ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc về việc quy định mức thu thuế tài nguyên

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh thuế tài nguyên nhà nước ban hành ngày 30/3/1990;

Xét tờ trình số 144TT/LN ngày 06/09/1995 của liên ngành Cục thuế - Sở Công nghiệp về việc quỵ định mức thu thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này quy định mức thu thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản được áp dụng thống nhát trên địa bàn Tỉnh Lào cai.

Điều 2. Mức thu quy định tại điều 1 quyết định này áp dụng cho tất cả các đối tượng khai thác hoặc tiêu thụ tài nguyên. Ngoài việc nộp thuê tài nguyên theo quy định tại quyết định này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách thuế khác theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3.Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc sở Tài chính vật giá, Giám đốc sở công nghiệp, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này thay thế cho quyết định số 259/QĐ-UB ngày 17/06/1995, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1995.Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng