THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 367-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MỞ LỚP CAO ĐẲNG BƯU ĐIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nhu cầu của Nhànước về cán bộ bưu điện có trình độ đại học;
Căn cứ vào quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp kèm theonghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục Bưu điện trong công văn số 837-BĐ/ĐT ngày 07-4-1978,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng cụcBưu điện, bắt đầu từ năm học 1978-1979 mở tại trường trung học bưu điện thànhphố Hồ Chí Minh một lớp cao đẳng bưu điện để đào tạo kỹ sư thực hành.

Điều 2. Lớp này do trườngđại học kỹ thuật thông tin liên lạc phụ trách về chương trình và kế hoạch giảngdạy.

Chỉ tiêu tuyển sinh là 100. Họcsinh của lớp được hưởng các chế độ như học sinh các trường cao đẳng và đại họckhác.

Điều 3. Tổng cục Bưu điệncó trách nhiệm chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tiến tới mở một trường cao đẳngbưu điện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Tổng cục Bưuđiện, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tuỳ theo chức năng và quyền hạn của mình, cótrách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Hùng