ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh điểm 1.2, mục II, Điều 1 của Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Tài chính, cụ thể như sau:

Tại điểm 1.2, mục II, Điều 1 của Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 19/10/2007:

“Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ” được điều chỉnh thành “Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành