ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN -SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG SỎI,HUYỆN YÊN THẾ (ĐỢT 6)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chínhphủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhhướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyểncông ty nhà nước thành công ty cổ phần; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khinhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồithường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủtục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất đểthực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của: Ban quản lý dựán - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tại đơn xin giao đấtvà hồ sơ nộp ngày 06/6/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 476/TTr-TNMT ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi: 6.259,0 m2 (Sáunghìn hai trăm năm mươi chín mét vuông) đất, trong đó:

1.1. Đất phi nông nghiệp (giaothông, thủy lợi, sông suối) UBND các xã Tam Tiến, Đồng Vương quản lý: 4.856,3 m2.

1.2. Đất lâm nghiệp Công ty TNHHmột thành viên Lâm nghiệp Yên Thế quản lý: 1.402,7 m2.

2. Chuyển mục đích sử dụng 56.854,9m2 (Năm mươi sáu nghìn tám trăm năm mươi bốn phẩy chín mét vuông)đất gồm:

2.1. Diện tích đất đã thu hồi tạiđiểm 1 Điều 1 Quyết định này là: 6.259,0 m2.

2.2. Diện tích đất UBND huyện YênThế đã thu hồi tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 là: 50.595,9 m2.

3. Giao đất cho Ban quản lý dự án -Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang để xây dựng hệ thống thủylợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, cụ thể như sau:

3.1. Diện tích đất ngập nước bổsung và đất để xây dựng đường vào đập phụ số 4 thuộc hệ thống thủy lợi SôngSỏi, huyện Yên Thế (đợt 6) là: 56.660,2 m2 (Năm mươi sáu nghìnsáu trăm sáu mươi phẩy hai mét vuông).

3.2. Diện tích sử dụng tạm thời đểlàm bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công công trình (UBND huyện Yên Thế đã thuhồi đất) là 194,7 m2 (một trăm chín mươi tư phẩy bẩy mét vuông).

4. Địa điểm: Tại các bản Rừng Dài,Mỏ Trạng, Trại Lốt, Bãi Lát xã Tam Tiến và các bản Na Lanh, Na Sa xã ĐồngVương, huyện Yên Thế (Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉđỏ trên tờ bản đồ địa chính đính kèm hồ sơ giao đất).

Điều 2.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường theochức năng: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các thủ tục về thu phí, lệ phí; trảhồ sơ theo quy định.

2. UBND huyện Yên Thế có tráchnhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã Tam Tiến, Đồng Vương chỉnh lýbiến động đất đai, tổ chức giao đất tại thực địa cho Ban quản lý dự án - SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang theo quy định.

3. Ban quản lý dự án - Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm sử dụng đất đúngmục đích được giao; chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và bảo vệmôi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, Chủ tịchUBND xã Tam Tiến, Chủ tịch UBND xã Đồng Vương, Giám đốc Ban quản lý dự án - SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Giám đốc Công ty TNHH mộtthành viên Lâm nghiệp Yên Thế căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- P. QLĐĐ - Sở TNMT (lưu HS);
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, KTN, MT, NN;
+ Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn