UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng của tỉnh

______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chắt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép;

Căn cứ Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL ngày 06/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chống người thi hành công vụ;;

Xét công văn số 1232/SNNNT-KL ngày 15/12/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 777/TTr-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng của tỉnh (trên cơ sở kiện toàn lại các Ban chỉ đạo đã có trước đây), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lữ Ngọc Cư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng ban.

2. Ông Y Dhăm Ênuôl - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Phó trưởng ban thường trực.

3. Bà Trương Thị Xê - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm Phó trưởng ban.

4. Ông Y Rít Buôn Yă - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Phó trưởng ban kiêm thư ký.

* Các thành viên:

5. Ông Huỷnh Huề - Giám đốc Công an tỉnh.

6. Ông Trần Hiếu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Sở Tài chính.

8. Ông Y Quang Siu - Chánh Thanh tra tỉnh.

9. Ông Nguyễn Long Cáng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

10. Ông Đỗ Minh Hảo - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh.

11. Ông Nguyễn Đức Dục - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

12. Ông Tô Thanh Bình - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 huyện và thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của Trung ương;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

- Chỉ đạo kiểm tra thực tế các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, chế biến, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép và các hành vi xâm hại rừng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 182/QĐ-UB ngày 17/12/2002 và Quyết định số 391/QĐ-UB ngày 23/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19/1998/CT-TTg và 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư