ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3687/-UBND

Đà Nng, ngày 18 tng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠOLÁI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và Ubannhân dân ngày26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lnh Phí vàlphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Ngh định s 57/2002/-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 ca Chính phquy định chi tiết thi hành Pháp lnh Phí - l phí và Ngh định s 24/2006/-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 caChính ph sửa đổi, bsung mt s điu caNgh địnhs57/2002/-CP ngày03tháng 6 năm 2002 ca Chính ph quyđịnh chi tiết thihành Pháp lnh Phí vàlphí;

Căn cứ Thông tư s 26/2007/TT-BTC ngày03tháng 4 năm 2007 ca Bộ Tài chính ng dẫn mc thu họcphí, quản lý và s dụng hc phí đào to lái xe giiđưng b;

Theo đ ngh ca Giám đốc Sở Giao thông Công cnh thành ph tại T trình s752/TTr-SGTCC ngày 25 tháng 4 năm 2007 và T trình s 868/TTr-SGTCC ngày 15 tháng 5 năm 2007 v vicđngh tăng 20% học phí đào to lái xe ô ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thng nht tăng 20% mc thu hc phí đào to lái xeô tô trên địabànthành ph Đà Nng so vi mc thu quy đnh tại Thông tư s 26/2007/TT-BTC ngày03tháng 4 năm 2007 ca B Tài chính hưng dn mc thu hc phí, quản lý và sdụng hc phí đào tạo lái xecơ giới đưng bộ.

Điều 2. Giám đốc S Giao tng Công chính có tch nhim ch đo, hưng dn, kiểm tra các s đào to lái xe gii đưng b trên địa bàn thành ph ĐàNng thc hiện mc thu hc phí theo quy định tại Điu 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này hiệu lc thi hành k t ngày ký và được áp dụng mcthu hc phí đào tạo lái xe ô tô theo Điu 1, Quyết định này t ngày Tng tư s26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 ca B Tài chính có hiu lc thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph, Giámđc các S: Giao tng Công chính, Tài cnh, Lao động - Thương binh và Xãhi, Cc trưng Cc Thuế thành ph Đà Nng, GiámđốcKho bạc Nhà nưc Đà Nng,Ch tch U bannhân dân các qun, huyện và các t chc, nhân liên quan chu tch nhiệmthihành Quyết định này./.

TM.Y BAN NHÂN N
CHỦ TCHTrn n Minh