HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 369-CT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRỌNG ĐIỂM NHÀ NƯỚC NĂM 1983

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét khả năng cân đối trong kếhoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1983;
Căn cứ đề nghị của Ủy ban kế hoạch Nhà nước (công văn số 1383-UB/ĐTXDCB ngày09/12/1982),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo quyết định này danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểmNhà nước trong kế hoạch Nhà nước năm 1983(1).

Điều 2. Các công trìnhtrọng điểm Nhà nước phải được các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo và ưu tiêncân đối về lao động, vật tư, tiền vốn theo đúng quyết định số 2-CT ngày08/01/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ quản lý các công trình xâydựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch Nhà nước, thủ trưởng các Bộ, các Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khácthuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặckhu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này phải được phổbiến đến chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu xây lắp các công trình trọng điểm Nhànước trước ngày 15 tháng 01 năm 1983.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Mười

(1) Không in danh mục cụ thể.