ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 03 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/VBAN HÀNH GIÁ NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI ĐỂ TÍNH GIÁ BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHONGƯỜI ĐANG THUÊ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

- Căn cứ Thông tư số 05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấpnhà ở;

- Xét tình hình thực tế về giá cả vật liệuxây dựng và chi phí nhân công tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành giá nhà ở xâydựng mới để tính giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tạitỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau :

- Biệt thự :

Hạng

I

II

III

IV

Giá (1.000 đồng/m2SD)

1.400

1.600

2.000

2.500

- Nhà ở :

Cấp nhà

I

II

III

IV

Nhà tạm

Giá (1.000 đồng/m2SD)

1.440

1.200

900

600

300

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1124/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của Uỷban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3.

3.1 Giao Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốcSở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thực hiệnQuyết định này.

3.2 Khi có biến động về giá vật liệu xâydựng và chi phí nhân công dẫn đến giá nhà ở xây dựng mới biến động từ 20% trởlên so với giá ban hành tại quyết định này, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủtrì cùng Sở Tài chính kịp thời có ý kiến đề xuất trình Uỷ ban Nhân dân Tỉnh điềuchỉnh lại giá nhà ở xây dựng mới ban hành tại quyết định này cho phù hợp vớitình hình thực tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dânvà Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở : Xây dựng; Tài chính, Chủ tịch Uỷ banNhân dân thành phố Đà Lạt; thị xã Bảo Lộc và các huyện thuộc Tỉnh, Giám đốc Trungtâm Quản lý nhà Đà Lạt, Giám đốc Công ty công trình đô thị Bảo Lộc và Thủ trưởngcác ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên