UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

V/v thành lập Trạm Quản lý nước và Công trình thủy lợi

thị xã Tân Hiệp

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Xét đề nghị của Giám đốc Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Trạm Quản lý nước và Công trình thủy lợi thị xã Tân Hiệp (gọi tắt là Trạm Thủy lợi), là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Tân Hiệp quản lý; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Thủy lợi trên cơ sở chia tách Trạm Thủy lợi huyện Phụng Hiệp.

Trạm Thủy lợi thị xã Tân Hiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp có nhiệm vụ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trạm Thủy lợi thị xã Tân Hiệp; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Hưng