ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁNBỘ, CÔNG CHỨC, IN, CẤP CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO TRƯỜNG CHÍNHTRỊ TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007của Bộ Nội vụ, về việc ban hành quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 993/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trường Chính trị tỉnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, in, cấp các loại Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành:

1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyênmôn nghiệp vụ:

a) Chứng chỉ cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên mônnghiệp vụ;

b) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành chocông chức cấp xã.

2. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lýnhà nước:

a) Chứng chỉ đào tạo chương trình Tiền công vụ;

b) Chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức:

- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch Cán sự;

- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch Chuyên viên.

c) Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo:

- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Phòng và tươngđương.

d) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã:

- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lýnhà nước;

- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân cấp xã.

e. Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân:

- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;

- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, in, cấp các loại chứng chỉđào tạo, bồi dưỡng.

1. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

2. Việc in, cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo Quy chếChứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nội vụ và chịu trách nhiệm trướcpháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốcTrường Chính trị, thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu