ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN ĐỐIVỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phísố 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị địnhsố 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnhphí - lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP; và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thôngtư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 04/4/2003 của Bộ Tài chính - Bộgiáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phítuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dânvà Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Tàichính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sungNghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về danh mục, khung mức thu, tỷ lệđiều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhândân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Liên ngành: SởTài chính - Cục Thuế - Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1546 /TTr-LN ngày 18 tháng 9năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí dựthi, dự tuyển như sau:

1. Mức thu:

NỘI DUNG

MỨC THU

1. Phí xét tuyển vào các trường chuyên, THPT, THCS:

- Xét tuyển vào THCS

- Xét tuyển vào THPT

3.000 đ/thí sinh/hồ sơ

5.000 đ/thí sinh/hồ sơ

2. Phí dự thi vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề:

- Đăng ký thi

- Sơ tuyển

- Dự thi văn hóa

- Dự thi năng khiếu


40.000 đ/thí sinh/hồ sơ

40.000 đ/thí sinh/hồ sơ

20.000 đ/thí sinh/lần dự thi

80.000 đ/thí sinh/lần dự thi

3. Phí dự thi vào trường THPT, trường chuyên

15.000 đ/thí sinh/lần dự thi

4. Phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề:

- Xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường Cao đẳng

- Xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề


15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ

30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ

2.Phân phối,quảnlý và sử dụng tiền thu phí: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số28/2003/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 04/4/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục vàĐào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tưliên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Tài chính - BộGiáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số28/2003/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 04/4/2003 và các quy định hiện hành khác củaNhà nước.

Điều 2. Giao sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương vềchế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán và biên lai, chứng từ thuphí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu,nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địabàn tỉnh Lâm Đồng.

Các mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiếtvà chế độ quản lý sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tráivới Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cáccá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa