ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 16 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG,PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC UBNDTỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháplệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày29/4/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chínhphủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và chínhquyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chínhphủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chínhphủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chínhphủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sựnghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chínhphủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhànước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chínhphủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứcbộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công, phân cấp quảnlý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh BìnhThuận.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thaythế Quyết định số 44/2002/QĐ-UBBT ngày 04/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh BìnhThuận về việc phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và côngchức, viên chức thuộc khu vực Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔCHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNHTHUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộmáy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực Nhà nước

1. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức bộ máy và cánbộ, công chức, viên chức; đồng thời, có phân công, phân cấp cho các ngành, cáccấp và các địa phương trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, côngchức, viên chức trong hệ thống tổ chức của các cơ quan Nhà nước.

2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, cácngành, các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo và kết hợp chặt chẽ nguyên tắc tậptrung dân chủ và chế độ thủ trưởng trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế vàquản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ đượcgiao.

3. Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBNDtỉnh (sau đây gọi chung là các sở) và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố (sau đây gọi chung là cấp huyện) được UBND tỉnh phân cấp quản lý trong lĩnhvực công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộcngành, địa phương, đơn vị mình; do đó, các sở và UBND cấp huyện có trách nhiệmchủ động phối hợp đề xuất công tác với Sở Nội vụ và tranh thủ ý kiến thống nhấtcủa cấp ủy cùng cấp trong quá trình thực hiện việc phân công, phân cấp quản lýnói trên.

Điều 2. Nội dung phân công, phân cấp quản lý

1. Việc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính,thành lập mới và nâng cấp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; đề nghị phânloại đô thị và cấp quản lý đô thị; phân loại đơn vị hành chính các cấp.

2. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, điều chỉnh, bổ sungchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBNDcấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ và các công tyNhà nước.

3. Việc quản lý biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp (kểcả các hội, quỹ hưởng lương và kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước).

4. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức,viên chức (kể cả cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã) của các cơ quan hànhchính, đơn vị sử nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ, lao động trong các đơnvị sự nghiệp có thu và các công ty Nhà nước.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP

Điều 3. Việc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hànhchính, thành lập mới và nâng cấp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; đề nghịphân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; phân loại đơn vị hành chính các cấp

1. UBND tỉnh xem xét, quyết định:

a) Trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông quaviệc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện;phân loại đô thị, cấp quản lý đô thị và tổ chức thực hiện sau khi được cấp cóthẩm quyền phê duyệt;

b) Công nhận đô thị loại V theo đề nghị của UBND cấp huyệnsau khi đã phê duyệt quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị đối vớivùng dân cư hoặc xã được đề nghị thành lập thị trấn;

c) Lập hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh,trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua và báo cáo Bộ Nội vụthẩm định;

d) Thẩm định hồ sơ dự kiến phân loại đơn vị hành chính cấphuyện, báo cáo kết quả thẩm định và trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

2. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định: phân loại đơn vịhành chính cấp xã.

3. UBND cấp huyện xem xét, quyết định:

a) Xây dựng đề án chia tách, điều chỉnh địa giới hành chínhcấp huyện, cấp xã; nâng loại đô thị và cấp quản lý đô thị thuộc phạm vi địaphương mình quản lý, trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết thôngqua;

b) Lập hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện,trình HĐND cùng cấp thông qua và báo cáo UBND tỉnh;

c) Lập đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trình HĐNDcùng cấp thông qua và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, điều chỉnh, bổsung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ và các công ty Nhànước

1. UBND tỉnh xem xét, quyết định:

a) Đề nghị HĐND tỉnh xem xét việc thành lập, hợp nhất, sápnhập, giải thể và chia tách các sở;

b) Quy định, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các sở;

c) Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định về cơ cấu tổ chứcbộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

d) Thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vịsự nghiệp thuộc các sở;

đ) Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, sắpxếp đổi mới các công ty Nhà nước.

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a) Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, bổ sung ngành nghề kinhdoanh, xếp hạng doanh nghiệp đối với các công ty Nhà nước;

b) Cấp giấy phép, thu hồi giấy phép trú đóng và hoạt độngtại địa bàn tỉnh đối với các đơn vị ngoài tỉnh;

c) Cho phép thành lập, sáp nhập, giải thể, phê duyệt điều lệcác tổ chức hội, quỹ;

d) Thành lập các chi nhánh, đơn vị trực thuộc công ty Nhànước hạch toán phụ thuộc công ty Nhà nước;

đ) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máycác đơn vị sự nghiệp thuộc sở;

e) Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh theo quyđịnh của pháp luật;

g) Thực hiện những nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền ngoàinhững nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thủ trưởng các sở quyết định: thành lập, sáp nhập, hợpnhất, giải thể các phòng, ban chuyên môn thuộc sở sau khi có ý kiến thống nhấtbằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định:

a) Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vịtrường học ở các bậc học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc phạm viquản lý theo quy định của Luật Giáo dục;

b) Thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sử dụng biên chếsự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, sau khi có văn bản thống nhất của Chủ tịch UBNDtỉnh;

c) Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị sựnghiệp không sử dụng biên chế thuộc phạm vi quản lý sau khi có văn bản thốngnhất của Giám đốc Sở Nội vụ;

d) Quy định, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

5. Giám đốc công ty Nhà nước quyết định:

Thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệmvụ, tổ chức bộ máy cấu thành của công ty.

6. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ kinh phíhoạt động thường xuyên quyết định:

Thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệmvụ đối với các bộ phận cấu thành của đơn vị và các tổ chức sự nghiệp trực thuộcđơn vị để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợpvới phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tự bảo đảmkinh phí hoạt động (theo phân cấp tại Quy định này).

7. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do ngânsách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sựnghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên quyết định:

Thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệmvụ đối với các tổ chức sự nghiệp cấu thành trực thuộc đơn vị sau khi có ý kiếnthống nhất bằng văn bản của cơ quan chủ quản và Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 5. Việc quản lý biên chế khu vực hành chính sự nghiệp(kể cả các hội, quỹ hưởng lương và kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhànước)

1. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định:

a) Trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch biên chế sự nghiệphàng năm và kế hoạch biên chế hành chính báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ phêduyệt;

b) Sử dụng chỉ tiêu biên chế hành chính sau khi Bộ Nội vụ cóquyết định phân bổ và chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của tỉnh sau khi HĐND tỉnh cónghị quyết thông qua.

2. Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Thông báo phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp cho cáccơ quan, đơn vị và địa phương sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định về chỉtiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được phép sử dụng trong năm và điều chỉnhbiên chế trong tổng chỉ tiêu đã được Chủ tịch UBND tỉnh quy định;

b) Thẩm định và thông báo chỉ tiêu định biên lao động (ngoàichỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao) đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tựchủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên;

c) Hướng dẫn định mức lao động đối với các đơn vị sự nghiệpcó thu tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên;

d) Thông báo chỉ tiêu biên chế dự bị cho các cơ quan, đơn vịvà địa phương;

đ) Phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộkhông chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố theo hướng dẫn của Chính phủ và quyếtđịnh của Chủ tịch UBND tỉnh;

e) Phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị và địaphương.

3. Thủ trưởng các sở (kể cả các hội, quỹ được Nhà nước giaobiên chế) và Chủ tịch UBND cấp huyện: xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kêtình hình kết quả thực hiện biên chế hành chính sự nghiệp; phân bổ và điềuchỉnh biên chế cụ thể cho các tổ chức cấu thành và các đơn vị trực thuộc của ngành,địa phương đang quản lý.

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ toàn bộkinh phí hoạt động thường xuyên quyết định: định biên lao động của cơ quan, đơnvị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Điều 6. Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức,viên chức

1. UBND tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý các chứcdanh:

- Thành viên UBND tỉnh;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện;

- Chuyên viên cao cấp và tương đương.

2. UBND tỉnh quản lý trực tiếp và toàn diện các chức danh:

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các công ty Nhànước hạng I trở xuống;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội: Chữ Thập đỏ, Đông y, Vănhọc - Nghệ thuật, Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹthuật tỉnh, Luật gia;

- Người đứng đầu các Chi cục Quản lý hành chính Nhà nướctrực thuộc các sở, các bệnh viện cấp tỉnh và các trường trung học chuyênnghiệp;

- Người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệmđang ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

3. UBND tỉnh giúp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh:

a) Giới thiệu cán bộ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giớithiệu ra ứng cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; Chủtịch và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện;

b) Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổnhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở;

c) Giới thiệu cán bộ để đại hội các Hội: Chữ Thập đỏ, Đôngy, Văn học - Nghệ thuật, Liên minh các hợp tác xã, Luật gia và Liên hiệp cácHội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội;

d) Có ý kiến với Đảng, Đoàn, Ban Cán sự Đảng các cơ quanTrung ương về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp phó các cơ quan Trung ươngcông tác tại địa phương (trừ các chức danh Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh,Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dântỉnh);

đ) Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là PhóGiám đốc các sở; Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội:Chữ thập đỏ, Đông y, Văn học - Nghệ thuật, Liên minh các Hợp tác xã, Luật giavà Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.

4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt pháingười đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở sau khi có ý kiến thống nhấtcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giámđốc, Kế toán trưởng các công ty Nhà nước hạng I trở xuống, sau khi có ý kiếncủa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu các Chi cục Quản lýhành chính Nhà nước trực thuộc các sở; các bệnh viện cấp tỉnh và các trườngtrung học chuyên nghiệp;

d) Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của UBND cấphuyện; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủtịch UBND cấp huyện; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBNDcấp huyện;

đ) Cử đi bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối vớicán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổnhiệm;

e) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác ởnước ngoài; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ phép đi nước ngoàivề việc riêng thì có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh xem xét, quyếtđịnh;

g) Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấp thâmniên vượt khung lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức vụlãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang ở ngạch chuyên viên chính hoặctương đương trở lên;

h) Cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyênviên cao cấp hoặc tương đương, chuyên viên chính hoặc tương đương; bổ nhiệm vàongạch sau khi cán bộ, công chức viên chức đạt kết quả kỳ thi;

i) Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức,viên chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên (người giữ chức vụlãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm) từ huyện qua các sở và ngược lại; từhuyện này qua huyện khác; từ sở này qua sở khác và ngược lại; từ trong tỉnh rangoài tỉnh và ngược lại;

k) Phê duyệt kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức Nhà nước 05 năm và 10 năm;

l) Chuyển xếp lại ngạch, bậc lương đối với cán bộ, côngchức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang giữngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

5. UBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp giảiquyết các công việc sau đây:

a) Quản lý các loại hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ chiếuphổ thông đối với cán bộ, công chức, viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh cử đihọc tập, công tác ở nước ngoài theo quy định;

b) Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức,viên chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở xuống (trừ những đốitượng quy định tại điểm i, khoản 4 Điều này) từ huyện qua các sở và ngược lại;từ huyện này qua huyện khác; từ sở này qua sở khác và ngược lại; từ trong tỉnhra ngoài tỉnh và ngược lại;

c) Giúp Hội đồng Thi tuyển (kể cả thi tuyển các chức danhlãnh đạo), xét tuyển công chức, viên chức của tỉnh tổ chức tốt các kỳ thituyển, xét tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thườngxuyên và đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theoquy định của pháp luật;

d) Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm đối với cánbộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệmđang ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

đ) Nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn dolập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấpthâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang ởngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- Chuyên viên chính hoặc tương đương.

e) Hướng dẫn, tổ chức và tổng hợp kết quả đánh giá công chứchàng năm trong phạm vi toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Nội vụtheo quy định;

g) Cử đi bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại về chuyên mônnghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý hành chính Nhà nước... từ ngạch chuyênviên chính hoặc tương đương trở xuống đối với các cán bộ, công chức, viên chứctrong diện quy hoạch đào tạo và cán bộ, công chức, viên chức đi học ở các lớpdo ngân sách tỉnh chi trả;

h) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyênviên chính hoặc tương đương; cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởngphòng (cấp tỉnh) và tương đương trở lên.

6. UBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội trực tiếp giải quyết một số công việc sau đây:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý thực hiện các định mức laođộng, tiền lương và sử dụng lao động trong các công ty Nhà nước; phối hợp với cácngành chức năng liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ lao động,tiền lương của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định củapháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động, chấmdứt hợp đồng lao động, chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động, chế độ bảohiểm xã hội... đối với người lao động ở các công ty Nhà nước và các tổ chức cósử dụng từ 10 lao động trở lên trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của LuậtLao động.

7. UBND tỉnh phân cấp cho thủ trưởng các sở, thủ trưởng đơnvị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyênvà thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyênthuộc UBND tỉnh trực tiếp giải quyết các công việc sau:

a) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nângphụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị từngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống (trừ những người giữ chức vụ lãnhđạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm); đồng thời, báo cáo danh sách về Sở Nội vụđể quản lý theo quy định. Riêng việc nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu thìthực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;

b) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức khicông chức, viên chức tập sự, thử việc đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách vềSở Nội vụ để quản lý theo quy định;

c) Quyết định chấm dứt hiệu lực tuyển dụng đối với côngchức, viên chức thuộc quyền quản lý khi công chức, viên chức tập sự, thử việckhông đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quyđịnh;

d) Ký hợp đồng lao động, giải quyết chế độ chính sách đốivới lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

đ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danhngười đứng đầu các tổ chức trực thuộc cơ quan, đơn vị sau khi có ý kiến thốngnhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;

e) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giải quyếtchế độ chính sách cho công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (trừ các chứcvụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm);

Riêng đối với ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và PTNT, Giámđốc Sở ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu các bệnh viện,trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện; Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, saukhi có văn bản thỏa thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện;

g) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với côngchức trong phạm vi các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý;

h) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viênchức trong phạm vi các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

i) Giúp Hội đồng Thi tuyển dụng công chức, viên chức (kể cảthi tuyển các chức danh lãnh đạo) của tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức,viên chức chuyên ngành theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương;

k) Thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viênchức hàng năm của cơ quan, đơn vị, ngành mình; đồng thời, gửi về Sở Nội vụ đểtổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định;

l) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 05 năm, 10năm của ngành, đơn vị;

m) Quyết định cử công chức, viên chức ngạch chuyên viên hoặctương đương trở xuống (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBNDtỉnh bổ nhiệm) đi bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do kinh phíthường xuyên của cơ quan, đơn vị chi trả;

n) Lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của công chức, viên chứctheo quy định hiện hành của Nhà nước.

8. UBND tỉnh phân cấp cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thutự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên giải quyết các công việc sau:

a) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu,nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức thuộc đơn vị và đơn vị sựnghiệp trực thuộc từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống (trừ nhữngngười giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm). Riêng đối với việcnâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu thì thực hiện sau khi có ý kiến thốngnhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;

b) Quyết định tuyển dụng đối với người đạt kết quả kỳ thituyển dụng do đơn vị tổ chức; bổ nhiệm vào ngạch khi viên chức thử việc đạt yêucầu; đồng thời, gửi danh sách về Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý;

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giải quyếtchế độ chính sách cho viên chức thuộc đơn vị (trừ những người giữ chức vụ lãnhđạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm);

d) Quyết định chấm dứt hiệu lực tuyển dụng khi viên chức thửviệc không đạt yêu cầu;

đ) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viênchức thuộc đơn vị;

e) Quyết định chuyển loại và xếp lương, chuyển ngạch và xếplương từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống đối với viên chức thuộcđơn vị và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sau khi có ý kiến thống nhất bằngvăn bản của cơ quan chủ quản;

g) Lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của viên chức theo quy địnhhiện hành của Nhà nước.

9. UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếpgiải quyết các công việc như sau:

a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải quyết chế độ chínhsách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương;

b) Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của UBND cấp xã,điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDcấp xã; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBND cấp xã;

c) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với côngchức trong phạm vi các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý;

d) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viênchức trong phạm vi các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

đ) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức khicông chức, viên chức tập sự, thử việc đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách vềSở Nội vụ để quản lý theo quy định;

e) Quyết định chấm dứt hiệu lực tuyển dụng đối với côngchức, viên chức khi công chức, viên chức tập sự, thử việc không đạt yêu cầu;

g) Ký hợp đồng lao động, giải quyết chế độ chính sách đốivới lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

h) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nângphụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viên chức thuộc địa phương từ ngạchchuyên viên hoặc tương đương trở xuống. Riêng đối với việc nâng lương trướcthời hạn để nghỉ hưu thì thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bảncủa Giám đốc Sở Nội vụ;

i) Quyết định tuyển dụng, nghỉ việc, xếp lương và nâng bậclương thường xuyên theo ngạch, bậc; nâng lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc đối với công chức cấp xã; quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối vớicán bộ chuyên trách cấp xã. Riêng việc tuyển dụng công chức cấp xã phải gửidanh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định;

k) Quyết định bố trí, xếp mức phụ cấp hàng tháng, phụ cấpkiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã;

l) Thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viênchức hàng năm của địa phương; đồng thời, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáoUBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định;

m) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 05 năm, 10năm của địa phương;

n) Quyết định cử đi bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệpvụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phươnghọc các lớp học do ngân sách địa phương chi trả;

o) Lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của cán bộ, công chức, viênchức thuộc địa phương mình quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước;

p) Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã theo quyđịnh của pháp luật (trường hợp không tổ chức thi tuyển được thì báo cáo UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định; nếu tổ chức xét tuyển thì phải đượcsự thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ).

10. Giám đốc các công ty Nhà nước xem xét, quyết định:

a) Xếp lương, nâng lương hàng năm cho cán bộ, viên chức,người lao động (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổnhiệm);

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh Trưởng phòngvà tương đương trở xuống;

c) Cử viên chức, người lao động của công ty Nhà nước đi bồidưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Quy định nàyđể nghiên cứu, triển khai trong phạm vi ngành, đơn vị và địa phương mình. Giámđốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện việcphân công, phân cấp quản lý theo Quy định này.

Điều 8. Quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thủtrưởng các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các công ty Nhà nước báo cáobằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phùhợp./.