ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀXẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đườngbộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải ban hànhquy định về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xếploại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông Vận tải Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bảng xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2007, bao gồm 28tuyến đường tỉnh (theo Bảng xếp loại đính kèm).

Điều 2. Việc xếp loạiđường bộ theo Quyết định này nhằm:

1. Đánh giá kết quả công tácquản lý, bảo trì, nâng cấp đường bộ;

2. Làm căn cứ xác định cước vậnchuyển hàng hóa đường bộ.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếploại đường bộ thuộc tỉnh quản lý - 2005.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; thủ trưởng các sở, ngànhtỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xãGò Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng