ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TẠI KCN HÒA HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Công văn số 59/HĐND ngày 24/8/2009 của HĐND tỉnh về việc thỏa thuận quy địnhgiá đất để cho thuê đất tại KCN Hòa Hội, huyện Phù Cát;
Căn cứ Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hànhBảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009;
Xét đề nghị của Liên ngành tại Biên bản họp ngày 10/8/2009 và đề nghị của Trưởngban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 199/BQL ngày 10/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đấtđể tính đơn giá cho thuê đất tại KCN Hòa Hội, huyện Phù Cát với mức là100.000đ/m2.

Điều 2.Quyết định nàyđiều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBNDtỉnh và có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký .

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Tài nguyên và Môi trường, Trưởng banBan Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và thủtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện