ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2011/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyênngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/ NĐ-CPngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luậtthuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/ NĐ-CP ngày14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tàinguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 1055/TTr-STC ngày 12/9/2011 về việc đề nghịBan hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Cục trưởng CụcThuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khai tháctài nguyên trên địa bàn tỉnh về việc kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúngquy định.

Khi giá bán của loại tài nguyên cóbiến động tăng hoặc giảm 20% (hai mươi phần trăm) so với mức giá quy định tại Bảnggiá ban hành kèm theo Quyết định này, giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợpvới Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, SởNông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngành chức năng có liên quan tổ chứckhảo sát tình hình giá cả thị trường, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đểđiều chỉnh kịp thời phù hợp với từng thời điểm.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Bảng giá tínhthuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, CôngThương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

BẢNG GIÁ

TÍNHTHUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/ 2011 của Uỷban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Loại tài nguyên

ĐVT

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

I

Tài nguyên khoáng sản kim loại

1

Quặng sắt

a

Quặng sắt nguyên khai (bao gồm cả qua sơ tuyển phân loại có hàm lượng từ 35-54%)

đ/tấn

450.000

b

Quặng sắt nguyên khai được sử dụng cho dây chuyền công nghệ tuyển để nâng cao hàm lượng:

- Loại có hàm lượng dưới 25%

đ/tấn

130.000

- Loại có hàm lượng từ 25% đến dưới 35%

đ/tấn

250.000

c

Quặng tinh

đ/tấn

900.000

2

Vàng sa khoáng

đ/kg

750.000.000

3

Quặng kẽm, chì

a

Quặng kẽm, chì chưa qua sàng, tuyển, phân loại

đ/tấn

5.000.000

b

Quặng kẽm, chì đã qua sàng, tuyển, phân loại

đ/tấn

20.000.000

4

Đất hiếm

đ/kg

700.000

5

Quặng đồng

a

Quặng đồng chưa qua sàng, tuyển, phân loại

đ/tấn

1.800.000

b

Quặng đồng đã qua sàng, tuyển, phân loại

đ/tấn

9.000.000

II

Tài nguyên khoáng sản không kim loại

1

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

đ/m3

10.000

2

Đá xây dựng

a

Đá hộc

đ/m3

100.000

b

Đá 4 x 6

đ/m3

120.000

c

Đá 2 x 4

đ/m3

140.000

d

Đá 1 x 2; 0,5 x 1

đ/m3

160.000

3

Cát vàng

đ/m3

55.000

4

Cát đen

đ/m3

35.000

5

Sỏi

đ/m3

100.000

6

Đá trắng nguyên khối

đ/m3

12.000.000

7

Đá trắng dùng để xẻ tấm

a

Đá trắng dùng để xẻ có diện tích bề mặt từ 1 m2 trở lên

đ/m3

12.000.000

b

Đá trắng dùng để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,5 m2 đến dưới 1 m2

đ/m3

8.000.000

c

Đá trắng dùng để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1 m2 đến dưới 0,5 m2

đ/m3

4.000.000

d

Đá trắng dùng để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

đ/m3

2.000.000

8

Đá vôi trắng

a

Đá vôi trắng khai thác tại mỏ thuộc huyện Yên Bình

đ/m3

700.000

b

Đá vôi trắng khai thác tại mỏ thuộc huyện khác (trừ huyện Yên Bình)

đ/m3

300.000

9

Đá vôi dùng để sản xuất xi măng, clinke

đ/m3

55.000

10

Thạch anh

a

Thạch anh kỹ thuật

đ/tấn

250.000

b

Thạch anh tinh thể

đ/tấn

25.000.000

11

Đất làm gạch; Đất sét và đá đen dùng để sản xuất xi măng

đ/m3

25.000

12

Cao lanh

a

Cao lanh nguyên khai

đ/tấn

85.000

b

Cao lanh đã qua dây chuyền, công nghệ chế biến

đ/tấn

170.000

13

Feldspar

đ/tấn

70.000

14

Grafit

a

Quặng Grafit nguyên khai

đ/tấn

600.000

b

Quặng Grafit đã qua dây chuyền, công nghệ chế biến

đ/tấn

6.600.000

15

Quặng BaRit

a

Quặng BaRit chưa qua sàng, tuyển, phân loại

đ/tấn

100.000

b

Quặng BaRit đã qua sàng, tuyển, phân loại

đ/tấn

200.000

16

Quặng quắc-zít (quartzite) nguyên khai

đ/tấn

160.000

17

Quặng Đô-lô-mít (dolomite) nguyên khai

đ/tấn

160.000

18

Than nâu

đ/tấn

400.000

19

Đá quý

đ/ha/năm

3.000.000.000

20

Đá mỹ nghệ, đá cảnh

đ/tấn

10.000.000

III

Tài nguyên rừng tự nhiên

1

Gỗ tròn nhóm 1

đ/m3

10.000.000

2

Gỗ tròn nhóm 2

đ/m3

8.000.000

3

Gỗ tròn nhóm 3

đ/m3

6.000.000

4

Gỗ tròn nhóm 4

đ/m3

4.000.000

5

Gỗ tròn nhóm 5

đ/m3

3.000.000

6

Gỗ tròn nhóm 6

đ/m3

2.000.000

7

Gỗ tròn nhóm 7

đ/m3

1.500.000

8

Gỗ tròn nhóm 8

đ/m3

1.000.000

9

Gỗ làm nguyên liệu giấy

đ/m3

500.000

10

Tre, nứa, vầu, nguyên liệu giấy,...

đ/tấn

450.000

11

Rễ gù hư­ơng

đ/tấn

35.000.000

12

Củi

đ/ste

300.000

IV

N­ước thiên nhiên (trừ nư­ớc thiên dùng sản xuất thủy điện)

đ/m3

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên

đ/m3

5.000

2

Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng bình, đóng hộp

đ/m3

100.000

3

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh (trừ nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng bình, đóng hộp)

đ/m3

3.000