ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mứcthu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnhBình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 2041/TTr-STC ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệphí trước bạ lần đầu là 10% đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả láixe) bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng không xácđịnh là ô tô tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2.Quyết định này thaythế Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc quyđịnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địabàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giao thông vận tải;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV KTTH, KTN;
- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm