ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI,MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủyban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủvề quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ banhành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tàichính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảođảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chínhnhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2182/TTr-STC ngày28 tháng 8 năm 2013 về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cảicách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp;

b) Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nộivụ);

c) Các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cảicách hành chính nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Phạm vi áp dụng:

Quyết định này quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hànhchính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính do ngân sách nhànước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngânsách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toáncủa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính phải được quản lý, sửdụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và theo các quy định tại Quyếtđịnh này.

Điều 2. Nội dung chi:

1. Chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh BàRịa - Vũng Tàu trực thuộc Sở Nội vụ.

2. Chi xây dựng đề cương chương trình; chi tổ chức các cuộc họp góp ý, thẩmđịnh kế hoạch hàng năm, 5 năm, đề cương, chuyên đề cải cách hành chính.

3. Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cáchhành chính.

4. Chi nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ công tác cải cách hành chính; xâydựng các chuyên đề của các đề án, dự án về cải cách hành chính.

5. Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệpvụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công táccải cách hành chính; chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cungcấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang,chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương.

6. Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp sốliệu và xử lý dữ liệu thống kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hàilòng của các cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính.

7. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học,diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính.

8. Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính:

a) Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính;chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về cải cách hành chính;

b) Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chínhtrên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý vàvận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hànhchính;

c) Chi tổ chức các cuộc thi về cải cách hành chính.

9. Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hànhchính, các đoàn đi công tác triển khai các công việc liên quan đến cải cáchhành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cáchhành chính ở trong nước và nước ngoài.

10. Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài về cải cách hànhchính.

11. Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cảicách hành chính.

12. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính.

13. Các địa phương, trong phạm vi ngân sách của mình quan tâm, tạo điều kiệnđầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động thường xuyên hàngnăm cho Bộ phận một cửa (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) của từng địa phươngtheo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

14. Chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông).

15. Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính:

a) Chi làm thêm giờ;

b) Chi dịch tài liệu.

c) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phụcvụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Điều 3. Mức chi:

Stt

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

a

Xây dựng đề cương chương trình

- Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình

Đề cương

Thực hiện theo Quyểt định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính chất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

Chương trình, đề án

b

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

- Chủ trì cuộc họp

Người/buổi

150.000

- Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

100.000

- Bài tham luận

Người/buổi

300.000

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

Người/buổi

200.000

2

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương phục vụ công tác cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 47/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

3

Chi nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác cải cách hành chính; nghiên cứu, chi xây dựng các chuyên đề của các Đề án, Dự án về cải cách hành chính; chi các hội thảo khoa học, diễn đàn khoa học về cải cách hành chính

Thực hiện theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4

Chi tổ chức các lóp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính; chi tổ chức các lóp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài địa phương.

Thực hiện theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu thống kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

6

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

Thực hiện theo Quyết định sô 07/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7

Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

a

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

Thực hiện theo Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b

Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính.

Đối với chế độ nhuận bút thực hiện theo Nghị định số 6 l/ 2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003

c

Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về cải cách hành chính.

Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp dụng theo mức chi tại Thông tư so 194/2012/TT-BTC ngay 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Đối với các khoản chi khác căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

8

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở nước ngoài

a

Các đoàn đi trong nước

Thực hiện theo Quyêt định sô 07/2011/QĐ-UBND ngay 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b

Các đoàn đi nước ngoài

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 102/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho CBCC nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí

9

Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách hành chính

a

Thuê theo tháng

Người/tháng

7.000.000

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

Văn bản

600.000

10

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông), làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Mức chi 400.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy (trong trường hợp cần thiết) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định.

11

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

12

Chi dịch tài liệu

Thực hiện theo Quyêt định sô 35/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

14

Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính

a

Chi làm thêm giờ

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT- BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức.

b

Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

c

Một số khoản chi khác

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

- Khi mức chi tại các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Điều này đượcsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo vănbản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy địnhhiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiệnhành, Quyết định này hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

1. Lập dự toán:

Hàng năm, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạchcải cách hành chính có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đểcác sở, ngành, địa phương làm căn cứ lập dự toán ngân sách hàng năm.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựngkế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ cảicách hành chính theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh.

Đối với nhiệm vụ cải cách hành chính thường xuyên của các sở, ban, ngành vàủy ban nhân dân các cấp (như: tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cáchhành chính; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ công chức; kiểm trađánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tuyên truyền về cải cáchhành chính đối với các cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý...) được bố trítrong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấpngân sách hiện hành.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cải cách hànhchính trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Sử dụng và quyết toán kinh phí:

Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Thủ trưởng cơ quan, đơnvị có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc đểthực hiện công tác cải cách hành chính sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quantài chính cùng cấp.

Đối với kinh phí thực hiện các đề án, dự án quy mô quốc gia theo quy định tạiphụ lục Nghị quyết số 30c/NQ-CP được bố trí trong dự toán của cơ quan chủ trìđề án, dự án; cơ quan liên quan, phối hợp thực hiện đề án, dự án thì ký hợp đồngthực hiện nhiệm vụ với cơ quan chủ trì đề án, dự án và nhận kinh phí từ cơ quanchủ trì đề án, dự án. Cơ quan chủ trì đề án, dự án có trách nhiệm quyết toánkinh phí thực hiện đề án, dự án với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chi cho nội dung nào thì hạchtoán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiệnhành.

Quyết toán kinh phí cải cách hành chính được tổng hợp chung vào quyết toánngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày ký.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởNội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh