ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠIGIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chínhphủ về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chínhphủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007của Chính phủ về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu côngvụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 564/TTr-SNgV ngày 05/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, côngchức tỉnh Đồng Nai.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 3308/QĐ .CT.UBT ngày 10/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai banhành Quyết định về việc quản lý hộ chiếu, nhân sự, đoàn ra nước ngoài của tỉnhĐồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phốBiên Hòa và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠIGIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 củaUBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trách nhiệm quản lý và sử dụng hộchiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi chung là hộ chiếu) của cán bộ,công chức tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc hệthống các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;công chức quản lý (người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu) trường hợp được cấphộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định tại Nghị định số136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnhcủa công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày17/8/2007 của Chính phủ.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng và quản lý hộ chiếu

1. Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước. Việc sử dụng, quản lýhộ chiếu phải được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liênquan. Việc sử dụng hộ chiếu không được gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích củaNhà nước.

2. Người có hành vi sử dụng, quản lý hộ chiếu sai Quy địnhthì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chínhhoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu

1. Cán bộ, công chức có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hộchiếu cẩn thận, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong hộ chiếu, khôngđược cho người khác sử dụng, không được sử dụng trái với pháp luật Việt Nam.

2. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụngcho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp với quyết định cử đi công tác vàtính chất công vụ ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của BộNgoại giao.

3. Nếu bị mất hộ chiếu trong nước, cán bộ, công chức cótrách nhiệm khai báo ngay bằng văn bản với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đểbáo cáo cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụthành phố Hồ Chí Minh) để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó. Trường hợp bịmất hộ chiếu ở nước ngoài, thì phải khai báo ngay bằng văn bản với cơ quan cóthẩm quyền nước sở tại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất.

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhậpcảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, cán bộ, công chứcthuộc đối tượng được điều chỉnh tại Điều 2 của Quy định này, phải nộp lại hộchiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu tại Điều 6 của Quy định này.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, cán bộ, công chức phải báocáo bằng văn bản đến cơ quan quản lý hộ chiếu nắm thông tin về nơi chuyển đi vàchuyển đến để cơ quan này thực hiện việc theo dõi, quản lý hộ chiếu.

6. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụđể đi nước ngoài với mục đích cá nhân, giải quyết việc riêng.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Sở Ngoại vụ có trách nhiệmtiếp nhận, sử dụng và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức theo quy định tạiĐiều 2 của Quy định này. Các thủ tục và quy trình thực hiện như sau:

a) Lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo antoàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tại cơ quan, không để thất lạc, ẩmướt, hư hại hoặc không sử dụng được.

b) Thực hiện bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi cóquyết định chấp thuận cử đi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơquan được ủy quyền quản lý nhà nước về giải quyết nhân sự ra nước ngoài củatỉnh Đồng Nai. Cán bộ, công chức đến nhận hộ chiếu phải xuất trình Giấy biênnhận nộp hộ chiếu do Sở Ngoại vụ cấp, thực hiện các thủ tục ký nhận, bàn giaođúng quy định. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 06 (sáu) tháng thì thôngbáo cho cán bộ, công chức biết để chủ động đề nghị gia hạn hoặc đề nghị xin cấphộ chiếu mới theo quy định.

c) Hộ chiếu được Sở Ngoại vụ giao lại cho cán bộ, công chứcphải đảm bảo là loại hộ chiếu theo đúng mục đích của chuyến đi công vụ ở nướcngoài; đúng đối tượng có tên trong hộ chiếu. Trường hợp vì một lý do nào đó,người được cử đi nước ngoài khi có quyết định của cơ quan cấp thẩm quyền nhưngkhông thể đến Sở Ngoại vụ để nhận hộ chiếu, được quyền cử người khác đến nhậnhộ chiếu thay và phải kèm giấy giới thiệu của cơ quan liên quan.

d) Khi đến nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ, cán bộ, côngchức được cấp giấy biên nhận hộ chiếu theo quy định.

đ) Thực hiện báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cánbộ, công chức về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không nộp lại hộ chiếutheo quy định sau khi nhập cảnh về nước và có biện pháp kịp thời thu hồi hộchiếu.

e) Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếuthuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) vềviệc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mất, bị hỏng.

g) Chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (CụcLãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) để hủy giá trị hộ chiếu củanhững người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu theo qui định, bao gồmnhững người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bịchết, bị mất tích.

2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, lưu trữ hộ chiếu ngoại giao,hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, antoàn tuyệt đối và theo quy định hiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chứcchính trị-xã hội thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh,thành phố Biên Hòa

1. Chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ bí mậtquốc gia, các quy định pháp luật về hoạt động đối ngoại; chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc xác nhận đủ và đúng thông tin trong tờ khai xin cấp hộ chiếuđối với cán bộ, công chức thuộc quyền; không cho phép đi nước ngoài các trườnghợp cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý nằm trong diện chưa được xuất cảnh,chưa được cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam được quy địnhtại Điều 21, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuấtcảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Định kỳ ngày 15 của tháng cuối quý và ngày 15/10 hàngnăm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ tình hình thực hiện nộp lại hộchiếu của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Trong vòng 05 (năm) ngày làmviệc sau khi kết thúc chuyến đi nước ngoài, cán bộ, công chức phải nộp lại hộchiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu và thực hiện báo cáo kết quả chuyến đi choỦy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ theo quy định.

3. Thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụtrường hợp cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý khi đi nước ngoài để thực hiệncông vụ, làm mất hộ chiếu; không tự nguyện nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lýhộ chiếu theo quy định; sử dụng hộ chiếu không đúng mục đích chuyến đi gây ảnhhưởng về quan hệ đối ngoại; ở lại nước ngoài quá thời hạn cho phép; thay đổimục đích chuyến đi trong thời gian ở nước ngoài.

4. Có trách nhiệm thông báo cho Sở Ngoại vụ biết để kịp thờibáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao có biệnpháp xử lý theo quy định đối với trường hợp cán bộ, công chức thuộc quyền đãđược cấp các loại hộ chiếu bao gồm những người được luân chuyển, điều động nhậncông tác tại cơ quan, tổ chức khác thuộc tỉnh, đã nghỉ hưu, thôi việc, hếtnhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích.

5. Định kỳ thường xuyên tổ chức, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ,công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc Quy định quản lýhộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm Quy định này, tùytheo tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặcbị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp cán bộ,công chức thuộc tỉnh cố tình không giao nộp hộ chiếu theo quy định, Thủ trưởngcơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, phải chủ động phát hiện và cóbiện pháp xử lý tùy theo tính chất và mức độ vi phạm theo quy định hiện hành;báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ kết quả thực hiện.

2. Trong trường hợp, cơ quan quản lý hộ chiếu viphạm các quy định quản lý hộ chiếu, có thể bị hạn chế hoặc rút lại ủy quyềnquản lý do Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định theo Quyết địnhsố 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cán bộ, công chức thuộc tỉnh có quyền khiếu nại theo quyđịnh của pháp luật khi bị từ chối cấp hộ chiếu, các giấy tờ có giá trị xuấtcảnh, nhập cảnh hoặc khi bị thông báo chưa cho xuất cảnh hoặc khi các cơ quancấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh không thực hiện đúng các quy địnhcủa Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Vănphòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn vàtổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xãhội thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thànhphố Biên Hòa chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc,đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định này cho phù hợp với yêucầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.