ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2011/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXB ngày 08tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số vàgắn biển số nhà;

Căn cứ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đánh và gắn biển sốnhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quychế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theoQuyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5, Điều 3:

“Kiệt” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhấtmột đầu thông ra đường.

2. Sửa đổi Khoản 6, Điều 3:

“Hẻm” là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầuthông ra Kiệt (nhánh của đường Kiệt), không trực tiếp thông ra đường chính.

3. Sửa đổi Khoản 3, Điều 13:

- Cách ghi trênbiển số: Ghi theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế đánh và gắn biển sốnhà được ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểu chữ kỹ thuật .VNArialH; biển số nhà tronghẻm, kiệt được ghi theo thứ tự số Nhà, Hẻm, Kiệt (số Nhà/số Hẻm/số Kiệt); chữsố cỡ 60-70mm; chữ viết dưới chữ số cỡ 12-15mm.

4. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 13 như sau:

Bảng chỉ dẫn đầu Kiệt:

- Kích thước: 300 x 500mm;

- Cỡ chữ: tên Kiệt 70mm (chữ và số); tên đường36-48mm (chữ);

- Chiều cao: 1,8 - 2,2m so với nền vỉa hè;

- Vật liệu: tôn, cột thép Ф 100.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thểthao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởngcác cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ