ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆNĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự ánđiện gió tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12tháng 11 năm 2012 của Bộ Công thương quy định thực hiện phát triển dự án điệngió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 1327/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2013 và Báo cáo kết quảthẩm định văn bản số 805/BC-STP ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dungĐiều 1 của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự ánđiện sử dụng năng lượng gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 Điều 1 như sau:

“a) Năng lực tài chính:

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các dự án điện giókhông được thấp hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng mức đầu tư.

Hồ sơ đăng ký đầu tư phải có tài liệu chứng minhvốn tự có của chủ đầu tư đảm bảo việc thực hiện dự án như xác nhận của ngânhàng số dư tiền gửi tại thời điểm đăng ký đầu tư, báo cáo tài chính được kiểmtoán. Ưu tiên lựa chọn dự án có tỷ lệ vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ cao.

- Đối với nguồn vốn vay và vốn huy động: phải cócam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng và cam kết góp vốn”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Các tiêu chí khuyến khích:

Ngoài các tiêu chí bắt buộc tại khoản 1 Điềunày, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có dự án đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Diện tích đất sử dụng cho dự án điện gió phảiphù hợp với quy mô công suất công trình. Ưu tiên suất sử dụng đất có thời hạncủa dự án điện gió dưới 0,5 ha/MW; diện tích sử dụng đất tạm thời của dự ánđiện gió dưới 0,7 ha/MW; dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môitrường và sử dụng loại turbin có công suất cao từ 02 MW trở lên;

b) Nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnhNinh Thuận hoặc cam kết thành lập doanh nghiệp tại Ninh Thuận để thực hiện dựán (trong trường hợp này doanh nghiệp thành lập mới cũng phải đáp ứng các yêucầu tiêu chí bắt buộc nêu tại Quyết định này và phải có cam kết bảo đảm củacông ty mẹ);

c) Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính chongân sách; cam kết ứng trước tiền đền bù giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư cơsở hạ tầng khu vực ngoài hàng rào dự án; có phương án khả thi trong việc hỗ trợgiải phóng mặt bằng và chuyển đổi nghề cho người dân có đất bị thu hồi;

d) Ưu tiên phát triển công trình điện gió ở cácvị trí đất khô cằn, sỏi đá, ít có giá trị nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dâncư thưa thớt hoặc không có người sinh sống; phát triển dự án điện gió kết hợpvới phát triển các dự án bổ sung nhằm tận dụng hiệu quả sử dụng đất giữa cácturbin gió;

đ) Ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực,kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió đang thực hiện các dự án khác đã đi vàohoạt động trên địa bàn tỉnh; hoặc các nhà đầu tư đăng ký đầu tư dự án điện giótại tỉnh gắn với đầu tư dự án nhà máy chế tạo các thiết bị phục vụ cho lĩnh vựcđiện gió, điện mặt trời.”

Điều 2.Các nội dung khác của Quyết địnhsố 04/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệttiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án điện sử dụng năng lượng giótrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh