ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠIXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày05/7/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 8 về việc thông qua Đề án thí điểmtuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại tờ trình số 552/TTr-SNV ngày24/7/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đềán thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tạixã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp triển khai tổchức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCTH,
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM

TUYỂN CHỌN SINH VIÊNTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh)

Phần thứ nhất.

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết

Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020và những năm tiếp theo đã xác định việc chủ động tạo nguồn quy hoạch, đào tạo,bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầucủa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với nền kinh tếtri thức.

Với mục tiêu sử dụng có hiệu quả đội ngũ tri thứctrẻ của tỉnh đã qua đào tạo phục vụ công tác ổn định, lâu dài trong hệ thốngchính trị các cấp; qua đó tạo môi trường làm việc giúp sinh viên mới tốt nghiệprèn luyện thực tiễn, tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung vào các chức danh lãnhđạo, quản lý, chuyên môn trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các Đoàn thểtrong tỉnh. Việc tuyển chọn những sinh viên trẻ, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịchrõ ràng, có trình độ đại học trở lên để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ sau đó bốtrí về làm Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nhằmgóp phần tăng cường cán bộ cho cấp ủy, chính quyền cơ sở hoạt động ngày hiệuquả, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Do vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề ánthí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại cấpxã trên địa bàn tỉnh là một yêu cầu cần thiết, phù hợp với xu thế từng bước trẻhóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong phát triển kinh tế - xã hội, giữvững quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần củanhân dân.

II. Căn cứ pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy địnhcó liên quan.

2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứIX (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

3. Quyết định 279-QĐ/TU ngày 27/9/2011 của Tỉnh ủyban hành Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và những năm tiếptheo.

4. Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 củaHĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 8 thông qua Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viêntốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàntỉnh Long An.

Phần thứ hai.

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ

I. Đánh giá thực trạng chung của đội ngũ cán bộcấp xã

1. Mặt được

Đội ngũ cán bộ nói chung thuộc hệ thống chính trịcấp xã trong toàn tỉnh về cơ bản đã được đào tạo, rèn luyện, trưởng thành từthực tiễn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng củaĐảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, lành mạnh, tận tụy đốivới công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân; năng động, sáng tạo, có kiến thứcvà năng lực thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn vàchất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Đến nay cán bộ chủ chốt cấp xã có58,17% đạt chuẩn về chuyên môn và 81,22% đạt chuẩn về lý luận chính trị.

Đối với đội ngũ cán bộ bố trí chức danh Phó Chủtịch UBND xã, phường, thị trấn trưởng thành từ nhiều nguồn, có điều kiện tiếpcận với thực tiễn công tác; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực thinhiệm vụ, có ý chí phấn đấu, rèn luyện vươn lên; có chú trọng học tập nâng caotrình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Hiện có 361 Phó Chủ tịch UBNDcấp xã, trung bình mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 2 Phó Chủ tịch UBND, so vớinăm 2011 tăng 38 người. Về cơ cấu chủ yếu là đảng viên chiếm tỷ lệ 99,4%, tỷ lệnữ chiếm 21,1% (tăng 3,4% so với năm 2011); về độ tuổi dưới 45 tuổi chiếm88,5%. Về trình độ học vấn chủ yếu đã tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm99,7%; trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 81,7% (tăng 5,6% so vớinăm 2011).

2. Mặt hạn chế

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã nói chung vẫn còntình trạng vừa thừa vừa thiếu, chưa ổn định do công tác quy hoạch thiếu khoahọc, công tác đào tạo bồi dưỡng còn dàn trải, chưa bố trí theo vị trí việc làm;tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn trình độ chuyên môn còn thấp so với quy định; nhiều nơinhất là các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới còn thiếu cán bộ có trình độ chuyênmôn; nguồn cán bộ xã hụt hẫng, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới;chính sách cán bộ xã vẫn còn nhiều bất cập.

Riêng đội ngũ Phó Chủ tịch UBND cấp xã hiện nay chỉđạt tỷ lệ 81,7% có bằng trung cấp chuyên môn trở lên, còn thiếu chuẩn so vớiquy định, nhất là thiếu bồi dưỡng về quản lý nhà nước và lý luận chính trị;hiệu quả hoạt động có mặt chưa đáp ứng yêu cầu do trình độ, năng lực của một sốcán bộ còn hạn chế….

Nguyên nhân của hạn chế:

- Có một thời gian dài thiếu sự quan tâm đào tạonguồn cán bộ có chất lượng đối với cấp xã; trong khi đó tâm lý sinh viên tốtnghiệp đại học có trình độ chuyên môn không muốn về công tác tại xã.

- Việc đào tạo cán bộ cấp xã gặp nhiều khó khăn, dokhông có quy định bố trí biên chế dự phòng nên công tác đạo tạo chuẩn hóa cánbộ gặp bất cập.

- Cán bộ cấp xã đã xếp lương theo bằng chính trị,khi chuyển sang làm công tác chuyên môn lại phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹnăng nghiệp vụ theo quy định.

Phần thứ ba.

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thu hút nguồn nhân lực có trình độ để tăng cườnggiúp cấp ủy, chính quyền cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Tạo nguồn cán bộ trẻ, có trình độ, có triển vọngbổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, chuyên môn cho các cơ quan củaĐảng, Nhà nước, Đoàn thể trong tỉnh thông qua thực tiễn lãnh đạo, điều hành ởcơ sở.

3. Tăng cường năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hànhvà góp phần hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở. Giảm chi phí đào tạo nguồnnhân lực, đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã.

II. Phạm vi, đối tượng, điều kiện tuyển chọn vàthứ tự ưu tiên trong tuyển chọn

1. Phạm vi

- Đề án thí điểm được triển khai thực hiện tại 50xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Mỗi nơi được tăng thêm 01 chức danh Phó Chủ tịchUBND. Nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của địa phương và do cấp ủy, UBND cấp xãphân công theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng

Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các trườngđại học trong nước (ứng viên) thuộc các nhóm ngành: kinh tế, tài chính, kếtoán; nông nghiệp; tài nguyên, môi trường; xây dựng; xã hội; luật; hành chính.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Long Antrên 6 tháng.

- Độ tuổi dưới 25 (nếu là bộ đội xuất ngũ dưới 30tuổi).

- Phẩm chất đạo đức, lối sống tốt.

- Bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Lý lịch rõ ràng.

- Sức khỏe tốt.

- Cam kết công tác tại xã, phường, thị trấn ít nhất5 năm.

4. Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn

- Tốt nghiệp đúng chuyên ngành mà địa phương có nhucầu.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên(hoặc tốt nghiệp sau đại học).

- Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đáp ứng đượcđiều kiện, tiêu chuẩn đã nêu.

- Con thương binh, liệt sĩ, người có công.

- Con của cán bộ, công chức, viên chức.

III. Trình tự tổ chức thực hiện

1. Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển chọn (doUBND tỉnh quyết định).

2. Bước 2: Thông báo đăng ký nguồn và tiếpnhận hồ sơ dự tuyển.

3. Bước 3: Tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ.

4. Bước 4: Tổ chức phỏng vấn trực tiếp vàxét tuyển.

5. Bước 5: Quyết định danh sách trúng tuyểnvà thông báo kết quả tuyển chọn.

6. Bước 6: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng trước khi phân công (thời gian dự lớp bồi dưỡng được hưởng chế độ như cánbộ, công thức cấp xã):

- Sau khi được tuyển chọn, ứng viên sẽ được thamgia lớp bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng chức danh Phó Chủ tịch UBND cấpxã do Bộ Nội vụ ban hành trong thời gian 3 tháng (bao gồm cả thời gian đi thựctế) tại Trường Chính trị tỉnh, nội dung gồm 02 phần:

+ Phần bồi dưỡng về lý luận: nhằm trang bị cho ứngviên những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội,những kỹ năng cần thiết đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

+ Phần đi thực tế ở cơ sở: sau khi hoàn thànhchương trình đào tạo lý luận chung, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trịtỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức cho các ứng viên đi thực tế tại một sốxã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm giúp cho ứng viên tìm hiểu, tiếp cận côngviệc, nắm rõ hơn về đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Trường Chính trị tỉnh kết hợp nhận xét, đánh giákết quả học tập, khả năng đáp ứng yêu cầu của các ứng viên trong thời gian thamgia học tập tại trường.

- Khi đảm bảo yêu cầu công tác bồi dưỡng, ứng viênđược Trường Chính trị tỉnh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quyđịnh.

7. Bước 7: Phân công về làm Phó Chủ tịchUBND cấp xã:

- Đối với các ứng viên đạt yêu cầu sau khi dự lớpbồi dưỡng, Hội đồng tuyển chọn đối chiếu với nhu cầu thực tế của xã, phường,thị trấn do các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tiếp nhận phân công ứng viênvề làm Phó Chủ tịch UBND cấp xã. UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể việc phân công vềcấp huyện.

- Theo phân cấp quản lý cán bộ, cấp huyện quyếtđịnh chỉ định có thời hạn đối với ứng viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

- Ứng viên thực hiện việc tập sự làm Phó Chủ tịchUBND cấp xã trong thời gian 6 tháng, được ghi rõ trong quyết định chỉ định củacấp huyện.

- Chủ tịch UBND cấp xã là người được giao tráchnhiệm trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ ứng viên trong suốt thời gian được chỉ địnhtập sự làm Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

- Khi hết thời gian tập sự 6 tháng, sau khi báo cáothống nhất với cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu ứngviên vào chức danh Phó Chủ tịch UBND theo quy định.

- Trường hợp ứng viên không trúng cử thì cấp ủy,UBND cấp xã xem xét đề xuất một trong các phương án sau:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để phân công công táckhác tại cấp xã.

+ Đề xuất điều động về cấp huyện xem xét bố trí, sửdụng làm nhiệm vụ chuyên môn.

+ Nếu ứng viên không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụđược phân công thì xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

8. Bước 8: Nhận xét, đánh giá hiệu quả côngtác:

- Sau 6 tháng được phân công công tác, cấp ủy vàUBND cấp xã tiến hành nhận xét, đánh giá ứng viên lần đầu. Ứng viên phải viếtbản kiểm điểm tự nhận xét đánh giá về bản thân đảm bảo các nội dung, yêu cầusau:

+ Về tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm.

+ Về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành chủtrương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

+ Về ý thức tổ chức kỷ luật.

+ Kiến nghị, đề xuất, đề đạt nguyện vọng (nếu có).

- Trên cơ sở bản kiểm điểm tự nhận xét đánh giá củaứng viên, UBND cấp xã, cấp huyện tổ chức việc nhận xét, đánh giá và báo cáo kếtquả về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Sau đó, hàng năm tiến hành việc nhận xét, đánhgiá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ứng viên theo định kỳ như cán bộ, công chứccấp xã theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp báocáo UBND tỉnh về tình hình, số lượng, chất lượng các ứng viên được tuyển chọnvề làm Phó Chủ tịch UBND cấp xã công tác hàng năm và sau khi kết thúc nhiệm kỳHĐND cùng cấp.

9. Bước 9: Bố trí sau khi hết nhiệm kỳ UBND:

- Trường hợp ứng viên dự kiến tiếp tục bố trí táicử: cơ quan làm công tác nhân sự xem xét tiếp tục giới thiệu ứng cử chức danhPhó Chủ tịch hoặc chức danh cao hơn tại địa phương.

- Trường hợp ứng viên dự kiến không tiếp tục bố trítái cử thì cấp ủy, UBND cấp xã xem xét đề xuất 01 trong các phương án sau:

+ Nếu xã, phường, thị trấn còn chỉ tiêu biên chếcán bộ, công chức theo quy định thì được bổ sung nguồn tại chỗ, xem như biênchế của xã, phường, thị trấn.

+ Nếu xã, phường, thị trấn không còn chỉ tiêu biênchế cán bộ, công chức thì UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét điều động về bổsung nguồn cán bộ, công chức, viên chức cho cấp mình.

+ Nếu xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thànhphố không còn chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức thì Sở Nội vụ xemxét đề xuất điều động về bổ sung nguồn cán bộ, công chức, viên chức cho các cơquan Đảng, Nhà nước, các Đoàn thể cấp tỉnh.

- Trường hợp ứng viên có nguyện vọng xin không tiếptục công tác hoặc hoàn thành nhiệm vụ không cao và không còn phương án nào khácđể bố trí thì lập thủ tục đề nghị giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ, chính sáchtheo quy định.

IV. Quyền lợi của ứng viên khi tham gia Đề án

1. Được xếp lương theo văn bằng chuyên môn, ngạchchuyên viên.

2. Được xét nâng lương thường xuyên hoặc nâng lươngtrước thời hạn theo quy định.

3. Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định.

4. Được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảohiểm y tế.

5. Được hưởng chế độ nghỉ phép hằng năm theo quyđịnh của pháp luật về lao động và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

6. Được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

7. Được xem xét để quy hoạch vào các vị trí lãnhđạo, quản lý của xã, phường, thị trấn hoặc tiếp nhận về cấp huyện, tỉnh côngtác khi có yêu cầu.

8. Được giải quyết chế độ thôi việc theo nguyệnvọng và quy định của pháp luật (nếu không tiếp tục công tác sau khi hết nhiệmkỳ).

9. Được nhận trợ cấp 01 lần bằng 3 tháng lương cơbản (hệ số lương khởi điểm bậc đại học 2,34 x mức lương tối thiểu tại thời điểmx 3 tháng).

10. Được hưởng các chế độ khác (nếu có) theo quyđịnh.

V. Trách nhiệm của ứng viên khi tham gia Đề án

1. Cam kết và chấp hành nghiêm quyết định bố trícông tác của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụthể của Chủ tịch UBND cấp xã.

2. Cùng các thành viên UBND cấp xã tổ chức thựchiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;nghị quyết của cấp ủy, HĐND cùng cấp và sự chỉ đạo của UBND cấp trên theo quyđịnh.

3. Nếu tự ý bỏ việc khi chưa đủ thời gian công táctheo cam kết thì phải bồi thường kinh phí đào tạo và khoản trợ cấp 1 lần choNhà nước theo quy định của pháp luật (được ghi cụ thể trong bản cam kết về côngtác tại xã, phường, thị trấn và giao Sở Nội vụ quyết định thu hồi).

VI. Phân cấp quản lý, khen thưởng và xử lý kỷluật

Việc quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với các ứngviên được tuyển chọn về làm Phó Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện theo quy địnhhiện hành về quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

VII. Thời gian, tiến độ và nguồn kinh phí thựchiện Đề án

1. Từ năm 2013 - 2016: triển khai thực hiện thíđiểm ở 50 xã, phường, thị trấn, trong đó có 20 xã đặc biệt khó khăn, 30 đơn vịcòn lại do UBND tỉnh phân bổ số lượng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từnghuyện, thị xã, thành phố và đảm bảo đa dạng các loại hình xã, phường, thị trấnthực hiện Đề án.

Đầu năm 2016 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quảthực hiện, căn cứ vào hiệu quả thực tế, UBND tỉnh đề xuất thực hiện tiếp hoặcngưng.

2. Nguồn kinh phí: ngân sách địa phương đảm bảotheo Luật Ngân sách nhà nước.

Phần thứ tư.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Nội vụ

- Tổ chức khảo sát theo nhu cầu đăng ký của huyện,thị xã, thành phố; tổng hợp danh sách, số lượng, vị trí, lĩnh vực dự kiến phâncông chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

- Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển chọn; thiết lậpcác biểu mẫu; thông báo nguồn; phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định danh sách trúngtuyển.

- Ban hành quyết định tuyển dụng và điều động ứngviên về UBND cấp huyện.

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốcviệc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án, định kỳ báocáo UBND tỉnh.

- Đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

II. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí cho các địa phương để thực hiệnchính sách đối với ứng viên về công tác ở cấp xã.

- Chủ trì hướng dẫn việc xây dựng dự toán, thanhquyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo Đề án.

III. Các Sở ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cótrách nhiệm tuyên truyền, triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung,công việc có liên quan, bảo đảm các chế độ, chính sách tuyển chọn sinh viên tốtnghiệp đại học về công tác ở cấp xã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định củapháp luật, đạt hiệu quả thiết thực.

IV. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Báo cáo với cấp ủy cùng cấp có sự lãnh đạo thốngnhất, chặt chẽ về triển khai, tổ chức thực hiện Đề án; tạo điều kiện thuận lợiđể ứng viên về xã công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thựchiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo đúng quy trình, quy định đối vớiứng viên được tuyển chọn về làm Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địabàn.

- Tiếp nhận ứng viên và ban hành quyết định chỉđịnh, tập sự chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

- Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra bảo đảm thựchiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng mục tiêu, yêu cầu, quy trình, quy định của Đềán.

- Chỉ đạo các phòng chức năng theo dõi, nhận xét,đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ứng viên khi phân công về cấp xã; báocáo kịp thời tình hình, kết quả theo quy định.

- Xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí thựchiện chế độ, chính sách cho đối tượng này theo quy định hiện hành.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện định kỳ báocáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thammưu, đề xuất giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phâncông nói trên.

V. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Báo cáo với cấp ủy cùng cấp để có sự lãnh đạothống nhất, chặt chẽ về triển khai, tổ chức thực hiện Đề án, tạo điều kiệnthuận lợi đưa ứng viên về xã công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã phùhợp với trình độ chuyên môn và khả năng quản lý điều hành của ứng viên.

- Xây dựng bộ máy hành chính cấp xã đoàn kết, thốngnhất, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để giúp ứng viên hoàn thành tốtnhiệm vụ.

- Trong thời gian không quá 6 tháng công tác, báocáo với cấp ủy lãnh đạo giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu ứng viên vào chức danhPhó Chủ tịch UBND.

- Theo dõi, nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thànhnhiệm vụ của ứng viên khi phân công về cấp xã; báo cáo kịp thời tình hình, kếtquả theo quy định./.