ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2010/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TỰ NGUYỆN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/NQ- HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 13100- QĐ/TU ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Thành uỷ Đà Nẵng ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ điểm b, khoản 1; điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5, điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định vềviệc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Tổ chức Thực hiện

1.Việc dừng hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại điểm b, khoản 1;điểm b, khoản 2 và điểm b khoản, khoản 5, điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND được thực hiện kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015. Những trường hợp được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, bác sĩ nội trú được tuyển chọn, tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã về nhận công tác trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ hàng tháng thì được chi trả một lần chế độ hỗ trợ hàng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30 tháng 6 năm 2015, nhưng không quá 60 tháng.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đối tượng hiện đang công tác tại khối chính quyền chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ, kèm dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính kiểm tra, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng lao động đẻ thực hiện chi trả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau ngày kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ,Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ