ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDSTỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân,ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứThông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ Y tế về việc quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng,chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 191/TTr-SYT ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Giám đốc Trungtâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện theo đúng quy địnhtại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,Y tế; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dâncác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND , ngày 20 tháng 7 năm 2015 củaỦy ban Nhân dân tỉnh)

Chương I

VỊTRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vịsự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện,trực tiếp về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế Tây Ninh; chịu sự chỉđạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Trung tâmcó chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật vềphòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công vềy tế theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâmcó tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

Chương II

NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng vàtổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng,chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địaphương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban Nhândân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Tổ chức,thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật: Can thiệp giảm tác hại, dự phònglây nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV; giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễmqua đường tình dục (STI); dự phòng phơi nhiễm HIV; điều trị và chăm sóc ngườinhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; điềuphối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạngthuốc phiện, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tácphòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các đơn vịliên quan triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dựphòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống các bệnh lây truyềnqua đường tình dục; phòng, chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máuliên quan đến HIV/AIDS.

3. Tổ chứcthực hiện các hoạt động dịch vụ về HIV/AIDS bao gồm: Tư vấn, xét nghiệm HIV,khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khám vàđiều trị HIV/AIDS theo quy định pháp luật.

4. Là đơn vịthường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy,mại dâm tỉnh hoặc ban khác; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuậtvề phòng, chống HIV/AIDS đối với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Trạm ytế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

5. Triển khaicác hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng vềphòng, chống HIV/AIDS.

6. Xây dựng kếhoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viênchức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục vềchuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch là cơsở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ươngvề lĩnh vực HIV/AIDS.

7. Nghiên cứuvà tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vềHIV/AIDS.

8. Đề xuất,quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốcgia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh khi được cấp thẩmquyền giao, phê duyệt.

9. Tổ chứcthực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực HIV/AIDStrên địa bàn.

10. Thực hiệnquản lý công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản củađơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiệnchế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiệnquyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Chương III

CƠCẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâmcó Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.

b) Giám đốcTrung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộhoạt động của Trung tâm.

c) Các PhóGiám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phâncông; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phâncông. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hànhhoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổnhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định củapháp luật hiện hành về tiêu chuẩn và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viênchức của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổchức - Hành chính.

b) Phòng Kếhoạch - Tài chính.

3. Các khoa, phòng chuyên môn

a) Khoa Truyền thôngvà Can thiệp.

b) Khoa Giám sát.

c) Khoa Quản lý điềutrị.

d) Khoa Xét nghiệm.

đ) Phòng khám chuyênkhoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất.

Chức năng, nhiệm vụcủa các khoa, phòng trực thuộc do Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnhTây Ninh quyết định theo Phụ lục hướng dẫn một số nội dung chi tiết nhiệm vụcủa các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày04/3/2015 của Bộ Y tế.

Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm, kỷ luật viên chức là trưởng, phó các phòng chức năng, các khoa, phòngchuyên môn được thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn và phân cấpquản lý cán bộ, viên chức.

Điều4. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc trong Trung tâm Phòng, chốngHIV/AIDS tỉnh Tây Ninh thuộc tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sựnghiệp công lập của ngành y tế theo vị trí việc làm được Ủy ban Nhân dân tỉnhphê duyệt giao cho Sở Y tế.

2.Ngoài chỉ tiêu yêu cầu vị trí việc làm trên, Trung tâmđược phép hợp đồng các chức danh theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 của Chính phủ về việcquy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại côngviệc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp như: Lái xe, bảo vệ,phục vụ,…

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Trungtâm thực hiện theo Quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viênchức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chếlàm việc của Trung tâm để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnđược giao.

2. Trong quá trìnhthực hiện, quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hìnhthực tế, các chủ trương chính sách của Đảng hoặc các văn bản pháp luật có liênquan, theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và quyết định của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền./.