HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 37- HĐBT NGÀY 4-4-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN YÊN THÀNH VÀ HUYỆN NGHI LỘC THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn của huyện Yên Thành, và huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

A. Huyện Yên Thành:

Thành lập thị trấn Yên Thành (thị trấn huyện lỵ huyện Yên Thành) trên cơ sở 40 hécta diện tích tự nhiên với 661 nhân khẩu của xã Hoa Thành và 69,15 hécta diện tích tự nhiên với 1.089 nhân khẩu của xã Tăng Thành cùng 2.725 nhân khẩu là cán bộ công nhân viên của các cơ quan trong khu vực này.

Thị trấn Yên Thành có tổng diện tích tự nhiên 109,15 hécta với 4.475 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn yên Thành ở phía đông giáp xã Hoa Thành; phía tây giáp xã Xuân Thành; phía nam giáp xã Tăng Thành; phía bắc giáp xã Văn Thành.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Hoa Thành có diện tích tự nhiên 424 hécta với 3.448 nhân khẩu.

Địa giới xã Hoa Thành ở phía đông giáp xã Hoa Thành; phía tây giáp thị trấn Yên Thành; phía nam giáp xã Tăng Thành và Hợp Thành; phía bắc giáp xã Văn Thành.

Xã Tăng Thành có diện tích tự nhiên 1.145,85 hécta với 3.667 nhân khẩu.

Địa giới xã Tăng Thành ở phía đông giáp xã Văn Thành và thị trấn Yên Thành; phía tây giáp xã Xuân Thành và xã Đông Thành; phía nam giáp xã Xuân Thành; phía bắc giáp xã Văn Thành.

B. Huyện Nghi Lộc:

1. Thành lập thị trấn Quán Hành (thị trấn huyện lỵ huyện Nghi Lộc) trên cơ sở 26,15 hécta diện tích tự nhiên của xã Nghi Trung; 10,08 hécta diện tích tự nhiên của xã Nghi Hoa và 11,35 hécta diện tích tự nhiên của xã Nghi Long.

Thị trấn Quán Hành có tổng diện tích tự nhiên 48,3 hécta với 2.973 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Quán Hành ở phía đông giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Long; phía tây giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Hoa; phía nam giáp xã Nghi Trung; phía bắc giáp xã Nghi Hoa.

Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Nghi Trung còn 851,08 hécta diện tích tự nhiên, xã Nghi Hoa còn 577,15 hécta diện tích tự nhiên.

2. Thành lập thị trấn Cửa Lò (thị trấn cảng và du lịch) trên cơ sở diện tích, dân số của hai xã Nghi Tân và Nghi Thuỷ cùng 82 hécta diện tích tự nhiên của xã Nghi Thu và 15 hécta diện tích tự nhiên của xã Nghi Hợp.

Thị trấn Cửa Lò có tổng diện tích tự nhiên 249,58 hécta với 14.532 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Cửa Lò ở phía đông giáp biển đông; phía tây giáp xã Nghi Quang; phía nam giáp xã Nghi Hương, Nghi Thu và nghi Khánh; phía bắc giáp xã Nghi Thiết.

Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Nghi Thu còn 316,57 hécta diện tích tự nhiên và xã Nghi Hợp còn 333,65 hécta diện tích tự nhiên.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)