BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN;TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘPTHUẾ CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2014

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc BộTài chính;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế công tác tuyên truyền,hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế;

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/07/2013 của Tng cục trưởng Tổng cục Hảiquan về ban hành Quy chế tổ chức đi thoại vớingười khai hi quan, người nộp thuế của cơ quan Hi quan;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này 02 Phụ lục về Kế hoạch phổ biến,giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cungcấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm2014.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụtrưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PC (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

PHỤ LỤC 1

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN;TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘPTHUẾ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 37/QĐ-TCHQngày 08 tháng 01 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan)

A- MỤC ĐÍCH

- Giúp cán bộ, công chức Hải quan nắmbắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luậtvề hải quan, các quy chế, quy trình về nghiệp vụ hải quan;

- Giúp người khai hải quan, người nộpthuế, cá nhân, tổ chức có liên quan nm bt kịp thời, đy đủ các quy định pháp luật hảiquan, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật,giáo dục ý thức chấp hành pháp lut gn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngànhHải quan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, ý thứctuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức Hi quan và người khai hải quan, người nộp thuế (NKHQ, NNT);

- Thống nhấtcông tác chỉ đạo, phối hợp trong và ngoài Ngành về việc thực hiện phổ biến,giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cungcấp thông tin cho NKHQ, NNT.

B- YÊU CẦU

- Bảo đm cácquy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, các quyđịnh của pháp luật có liên quan được phổ biến, tuyên truyền, cung cấp kịp thời,đầy đủ nội dung với hình thức phù hợp với các đi tượng thựchiện;

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật(PB, GDPL) cho cán bộ, công chức Hải quan; tuyên truyền,hỗ trợ, cung cấp thông tin (TT, HT, CCTT) cho NKHQ, NNT phải theo đúng quy địnhcủa pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho NKHQ, NNT đồng thời bảo đảm thực hiệntốt công tác quản lý nhà nước về hải quan;

- Việc PB, GDPL cho cán bộ, công chứcHải quan; TT, HT, CCTT cho NKHQ, NNT phải tiến hành thường xuyên, kịp thời,chính xác theo các hình thức, nội dung quy định tại Quy chế TT, HT, CCTT choNKHQ, NNT ban hành kèm theo Quyết định 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan; Quyết định s2363/QĐ-TCHQ ngày 03/07/2013 của Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan vềban hành Quy chế tổ chức đối thoại với NKHQ, NNT của cơ quan Hải quan;

- Căn cứ phạm vi, thẩm quyền đượcphân công và điều kiện quản lý, từng đơn vị xem xét, tổ chức các hoạt động đỉnh cao về PB, GDPL và TT, HT, CCTT gắn với các sự kiện,các ngày kỷ niệm trong năm như ngày pháp luật nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); ngày pháp luật tài chính (28/8); ngày phápluật hải quan (10/09).

C- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. Nội dung tuyên truyền

1. Đối với cán bộ, công chức Hải quan

a. Tuyên truyền, phổ biến nội dungvăn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch PB, GDPL năm 2014của Bộ Tài chính;

b. Các văn bn quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2013 và năm 2014 điềuchỉnh trực tiếp các hoạt động qun lý nhà nước về hải quanvà các quyết định ban hành quy trình, quy chế về nghiệp vụ của Tổng cục Hảiquan;

c. Các văn bản pháp luật thuộc thẩmquyền ban hành của Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan;

d. Các thủ tục hành chính trong lĩnhvực hải quan.

2. Đối với người khai hảiquan, người nộp thuế

Phạm vi tuyên truyền pháp luật nhưnêu tại khoản 1 trên đây, trừ nội dung quy định trong các Quyết định ban hànhquy trình, quy chế về nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan.

II. Hình thức

1. Đối với cán bộ, côngchức Hải quan

a. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan

- Đối với các văn bản được phổ biếnđến cán bộ, công chức Hải quan do Bộ Tài chính chủ trì, Thủ trưởng các đơn vịthuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức tham dự theosố lượng do Bộ yêu cầu; đồng thời có trách nhiệm phổ biếnlại nội dung cho cán bộ, công chức khác trong đơn vị;

- Đối với các văn bản đã có tài liệubiên soạn, Thủ trưng các đơn vị thuccơ quan Tng cục chủ động phổ biến đến toàn thể cán bộ,công chức thuộc đơn vị;

- Chủ động mời báo cáo viên giớithiệu những nội dung liên quan đến lĩnh vực hải quan.

b. Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Chủ động phối hợp với các cơ quanhữu quan của tỉnh, thành phố để tổ chức phbiến đến cánbộ, công chức trong đơn vị. Cụ thể như sau:

- Đối với các văn bản thuộc mục I.1.b và I.1.d:

+ Tổng cục sẽ chủ trì tập huấn đối vi cán bộ, công chức các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơquan Tổng cục và cán bộ lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh,thành phố;

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủđộng tập huấn trong nội bộ đơn vị.

- Đối với các vănbản thuộc mục I.1.c:

Cục Hải quan các tnh, thành phố chủ động mời báo cáo viên (trong hoặc ngoài Ngành) đểgiới thiệu.

2. Đối với người khai hải quan,người nộp thuế

a. Tại cơ quan Tổng cục Hải quan: phốihợp với Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế,Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đểthực hiện:

- Tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị phổ biến pháp luật;

- Tuyên truyền pháp luật thông quahội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quc, các Hiệphội doanh nghiệp;

- Tuyên truyền pháp luật thông quagiải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cụcHải quan, Báo Hải quan, Bản tin nghiên cứu hải quan;

- Tuyên truyền thông qua các phươngtiện thông tin đại chúng khác.

b. Cục Hải quan tỉnh, thành phố thựchiện:

- Tổ chức các hội nghị đối thoại vớidoanh nghiệp theo Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/07/2013 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan về ban hành Quy chế tổ chức đối thoại với NKHQ, NNTcủa cơ quan Hải quan;

- Các hình thức tuyên truyền kháctheo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hảiquan.

III. Tiếnđộ thực hiện

1. Đối với văn bản thuộc mục I.1.a:

Tiến độ thực hiện theo Kế hoạch PB,GDPL năm 2014 của Bộ Tài chính, triển khai thực hiện ít nhất trước 15 ngày kểtừ ngày văn bản có hiệu lực thi hành.

2. Đối với văn bản thuộcmục I.1.b:

Thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kểtừ ngày văn bản được ký ban hành (trừ trường hợp đột xuất).

3. Đi với văn bản thuộc mục I.1.c:

Triển khai thực hiện theo kế hoạchriêng.

4. Đối với văn bản thuộcmục I.1.d:

Tổ chức công b,công khai trong thời hạn 10 ngày trước khi văn bản quy định về thủ tục hànhchính tương ứng có hiệu lực thi hành.

D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Các Vụ, Cục, đơn vịthuộc cơ quan Tổng cục

1. Vụ Pháp chế:

- Là đầu mitrực tiếp chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, có trách nhiệm thông báo đếncác đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục triển khai thực hiện đối với các văn bảnthuộc mục I.1.a;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịthuộc cơ quan Tổng cục lập kế hoạch tập huấn trong toàn Ngành đối với văn bảnthuộc mục I.1.b và I.1.d;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục,Trường Hải quan Việt Nam và các đơn vị có liên quan để đềxuất cụ thể thời gian, địa điểm, công tác hậu cần, báo cáoviên thực hiện giới thiệu văn bản pháp luật đối với vănbản thuộc mục I.1.b và mục I.1.c;

- Tham mưu cho lãnh đạo Tng cục trình Bộ Tài chính kế hoạch nội dung phối hợp với các Bộ, ngànhvà VCCI về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đếncông tác hải quan;

- Tham mưu, giúp Tổng cục trưởngthống nhất chỉ đạo điều hành công tác PB, GDPL, tuyêntruyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho NKHQ, NNT trong toàn Ngành;

- Triển khai, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch này; đánh giá, tổng kết, kiến nghịcác biện pháp để bảo đảm triển khai, thực thi kế hoạch đạt đượcmục tiêu, yêu cầu, đúng nội dung, hình thức, đạt hiệu quả cao; thực hiện chế độbáo cáo theo quy định;

- Chủ trì phối hợp với đơn vị có liênquan của Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, VCCIlập và đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch TT, HT, CCTT về pháp luật hải quancho NKHQ, NNT sau khi Tổng cục phê duyệt.

2. Các Vụ, Cục, đơn vịthuộc cơ quan Tổng cục:

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đếncông tác tuyên truyền pháp luật theo phân công;

- Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việclập kế hoạch triển khai cụ thể từng đợt tuyên truyền;

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệmvụ PB, GDPL của đơn vị trong báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Tng cục.

II. Cục Hải quan tỉnh,thành ph

- Căn cứ Kế hoạch này và kế hoạchcông tác chung của Ngành, xây dựng kế hoạch chi tiết cađơn vị để triển khai thực hiện từ cấp Cục đến Chi cục công tác PB, GDPL đảm bảohiệu quả, phù hợp với thực tế quản lý của đơn vị. Hình thức, nội dung, thờigian triển khai công tác PB, GDPL thực hiện theo quy định tại Quyết định số1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007; Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/07/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và kế hoạch công táctrọng tâm năm 2014 của Tổng cục Hi quan;

- Đối với các văn bản pháp luật khôngcó trong Kế hoạch chi tiết, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủđộng tổ chức PB, GDPL cho phù hợp;

- Thực hiện báo cáo tình hình thựchiện công tác PB, GDPL định kỳ 6 tháng và hàng năm (đặc biệt là kết quả thựchiện các hội nghị đối thoại với NKHQ, NNT) theo đúng quyđịnh;

- Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Phápchế) để được hướng dẫn, thốngnhất thực hiện./.

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH CHI TIẾTTHỰC HIỆN PB, GDPL CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TT, HT, CCTT CHO NKHQ, NNTCỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-TCHQ ngày 08 tháng 01 năm2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

A- TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁODỤC PHÁP LUẬT CÁC VBQPPL VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC VỀ HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

HÌNH THỨC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Thực hiện theo Kế hoạch PBGDPL năm 2014 của Bộ Tài chính (đnh kỳ hoặc đột xuất)

Áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục phù hợp trên cơ sở nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản.

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tnh, TP;

- Cơ quan, đơn vị hữu quan.

Theo yêu cầu cụ thể đối với từng văn bản tại Kế hoạch của Bộ Tài chính

II

Các văn bản QPPL do Tổng cục Hi quan tham mưu trình Bộ Tài chính, Thủ trưởng Chính ph, Chính phủ ban hành năm 2014

1

Luật Hải quan sửa đổi

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi, tờ gấp.

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II, III/2014

2

Nghđịnh thay thế Nghđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điu của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động ca đại lý làm thủ tục hải quan

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý IV/2014

3

Nghị định thay thế Nghị định số 40/20 07/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trịgiá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hi quan các tỉnh, thành phố.

Quý IV/2014

4

Nghị định thay thế Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tập hun cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Hội nghị;

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Tờ rơi, tgấp.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý IV/2014

5

Thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại)

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện thải quan;

- Hội nghị.

Ban triển khai dự án VNACCS/ VCIS

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý I/2014

6

Thông tư thay thế Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thtục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị đối thoại.

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý IV/2014

Phụ thuộc tiến độ ban hành NĐ thay thế Nghị định 154/ 2005/NĐ-CP

7

Thông tư thay thế Thông tư s 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 hướng dn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Giám sát qun lý

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II/2014

8

Thông tư thay thế Thông tư s 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan và quản lý xeô tô, xe gắn máy của đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Giám sát quản lý

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Quý III/2014

9

Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Các Ngân hàng thương mại có tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan

Quý II/2014

10

Thông tư hướng dẫn thí điểm thu nộp, hoàn trthuế qua tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan tại Ngân hàng thương mại

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Quý I/2014

11

Thông tư thay thế Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phvề việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

- Phổ biến cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hi quan;

- Hội nghị.

- Đăng báo, tạp chí, đài truyn hình, áp phích, tờ rơi, tờ gấp.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hi quan các tnh, thành phố.

- Tổng cục thuế; Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin truyền thông.

Quý III/2014

12

Thông tư sửa đổi Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hi quan các tnh, thành phố

Quý IV/2014

Phụ thuộc vào tiến độ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 06/2003/NĐ-CP

13

- Thông tư thay thế Quyết định s 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo và Thông tư s 182/2012/TT-BTC ngày 15/10/2012 sửa đi khoản 1 mục I Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008;

- Tập huấn về Chương trình GTT02 thay thế hệ thống GTT01 (hệ thống thông tin qun lý dữ liệu giá tính thuế)

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố

Quý II/2014

14

Thông tư thay thế Thông tư s 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư s205/2010/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, htrợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý IV/2014

Tùy thuộc vào tiến độ Luật Hải quan sửa đổi; NĐ thay thế NĐ 40/2007/NĐ-CP

15

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và môi trường về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Ban Cải cách hiện đại hóa

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II/2014

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về cơ chế một ca ASEAN và cơ chế Hải quan một ca quốc gia

16

Thông tư số 175/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/11/2013 quy định về áp dụng qun lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và Quyết định số 3273/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2013 ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, qun lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cnh, quá cnh.

- Tập huấn cho CBCC Hải quan;

- Tuyên truyền, hỗ trợ, CCTT cho NKHQ, NNT.

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị.

Ban Quản lý rủi ro

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý I/2014

17

Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phquy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

Tập huấn cho CBCC Hải quan;

Cổng thông tin điện tử hi quan;

Vụ Tchức cán bộ

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Quý II/2014

III

Các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan ban hành năm 2014

1

Quy chế về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tuyên truyền, PB cho cán bộ, công chức Hải quan

Cổng thông tin điện tử hải quan

Vụ Pháp chế

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý II/2014

Triển khai thực hiện sau khi văn bản được ký ban hành

2

Quyết đnh ban hành Quy tnh kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xut khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan thay thế Quyết định số 1323/TCHQ /QĐ ngày 22/6/2010

Tuyên truyền, PB cho cán bộ, công chức Hải quan

Cổng thông tin điện thải quan

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố

Quý IV/2014

Triển khai sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sa đổi, bổ sung Thông tư s49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010

3

Quyết định ban hành quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục hàng hóa, biểu thuế và phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi Quyết định s 758/QĐ-TCHQ ngày 28/4/2013

Tuyên truyền, PB cho cán bộ, công chức Hải quan

Cổng thông tin điện tử hải quan

Cục Thuế XNK

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành ph

Quý III/2014

4

Quy trình hướng dẫn tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp

Tuyên truyền, PB cho cán bộ, công chức Hải quan

- Cổng thông tin điện tử hải quan;

- Hội nghị

Ban CCHĐH

- Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quý III, IV/2014

Triển khai thực hiện sau khi được ký ban hành

B- PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTTHEO CHUYÊN ĐỀ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐỐI TƯỢNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Các chuyên đề chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Hải quan

Các chuyên đề nghiệp vụ, như:

- Giá, C/O, HS, Kiểm tra sau thông quan, Kiểm soát hải quan.

- Xử lý vi phạm hành chính; Tố tụng hành chính tại Tòa.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục.

Tập huấn, đào tạo ngn ngày.

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tnh, thành phố.

Căn cứ yêu cầu hoạt động thực tin ca Ngành để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình

C- TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HẢIQUAN - DOANH NGHIỆP

I

Tại Tổng cục

1

Đối thoại vi doanh nghiệp Toàn quốc:

- Giới thiệu chính sách mới về hi quan;

- Giải đáp khó khăn, vướng mắc.

NKHQ, NNT (đặc biệt là các doanh nghiệp);

- Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp;

- Tọa đàm giữa Hải quan với Doanh nghiệp

Vụ Pháp chế

- Tng cục Thuế;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Dự kiến Quý II và Quý IV/2014

Thực hiện cụ thể theo chỉ đạo của Bộ Tài chính

2

Đối thoại vi doanh nghiệp Hàn Quốc:

- Giới thiệu chính sách mới về hải quan;

- Giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Tổng cục Thuế;

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

Quý II/2014

Thực hiện cụ thể theo chđạo của Bộ Tài chính

3

Đối thoại với doanh nghiệp Italia:

- Giới thiệu chính sách mới về hi quan;

- Giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Doanh nghiệp Italia.

Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Quý I, II/2014

Thực hiện cụ thể theo chỉ đạo ca Bộ Tài chính

4

Đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham):

- Giới thiệu cnh sách mới về hải quan;

- Giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Doanh nghiệp Châu Âu.

Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

- Tổng cục Thuế;

- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quý II hoặc Quý III/2014

Thực hiện cụ thể theo chđạo của Bộ Tài chính

II

Tại Cục Hải quan các tnh, thành ph

Tổ chức các Hội nghị đi thoại với doanh nghiệp theo Kế hoạch của từng đơn vị:

- Giới thiệu chính sách mi về hi quan;

- Giải đáp khó khăn, vướng mắc.

Các doanh nghiệp trên địa bàn

Hội nghị đối thoại;

Cục Hải quan các tnh, thành phố

Tổng cục Hải quan

Quý hoặc 6 tháng tổ chức đối thoại một lần;

Triển khai thc hiện theo Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007; Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013.

D- BIÊN SOẠN, IN, PHÁT HÀNH XUẤTBẢN PHẨM, ẤN PHẨM VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN

STT

NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐỐI TƯỢNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.

Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đang có hiệu lực pháp lý

Xuất bản sách

- Cán bộ, công chức Hải quan,

- Đối tượng thực hiện thủ tục hải quan

Vụ Pháp chế

- Văn phòng Tng cục;

- Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Nhà XB có liên quan.

Năm 2014

Cung cấp cho từng đơn vị Hải quan

2.

Xuất bản ấn phẩm, tờ rơi có các quy định pháp luật hải quan, thủ tục hải quan

Xuất bản tờ rơi, tờ gấp

- Người khai hi quan, người nộp thuế;

- Khách du lịch XNC tại cửa khẩu

Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

- Văn phòng Tổng cục;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;

- Cục Hải quan tnh, TP;

- Nhà xuất bản liên quan.

Năm 2014

Cung cấp, phát miễn phí