ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 37/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
Căn cứ vào những ý kiến nhất trí của các ngành liên quan trong cuộc họp xét duyệtquy hoạch tổng thể của huyện Nhà Bè ngày 02 tháng 8 năm 1985 ;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (tờ trình số 300/TT-UB ngày 18 tháng 11 năm 1985) và đồng chí Trưởng ban Phân vùng kinh tế thành phố(Tờ tình số 319/PVKT ngày 13 tháng 11 năm 1985) về việc xin phê duyệt quy hoạchtổng thể của huyện Nhà Bè.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt và banhành quy hoạch tổng thể của huyện Nhà Bè kèm theo quyết định này.

Điều 2. Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện NhàBè, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Trưởng ban phân vùng kinh tế thànhphố, Trưởng ban Xây dựng Huyện thành phố và các đồng chí Giám đốc, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành có liên quan ở Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp