ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2006/QĐ-UBND NGÀY 20/9/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠCHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhànước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 37/TTr-SNN ngày 21 tháng 3năm 2014; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 231/STP-VB ngày 03 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyếtđịnh số 55/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc banhành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do: Việc công bố thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm soát TTHC);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Minh Hoan