UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v ban hành hướng dẫn ghi nợ tiền sử dụng đất,

thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT- TCĐC- BTC ngày 21/9/1999 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Bộ Tài chính hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 2995/2003/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của UBND tỉnh về việc cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ để cấp giấy chứng nhận QSDĐ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 629/TT-TN &MT-ĐK ngày 26 tháng 10 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ để cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tổ chức phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bản hướng dẫn này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký )

Nguyễn Thị Thúy Hòa

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Hòa