ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂYDỰNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai TTHC trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 1970/TTr-SXD ngày 03/12/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính tronglĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình.

Điều 2.UBND cấp huyện chịu tráchnhiệm sao y và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức việc công khai và thực hiện các thủtục hành chính này theo đúng quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã,thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGXÂY DỰNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Chủtịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦNI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

PHẦN II. THỦ TỤCHÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tưphải gửi báo cáo tóm tắt về sự cố cho UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sựcố và cơ quan cấp trên của mình.

+ Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn sau khi nhậnđược thông tin phải báo ngay cho Sở Xây dựng Quảng Bình.

- Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấnhoặc gửi qua đường văn thư.

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo nhanh sự cố;

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố;

+ Mô tả diễn biến của sự cố;

+ Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ vànguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựngcông trình liên quan đến sự cố.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

Ngay sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có tráchnhiệm phải tiếp nhận và giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Chủ đầu tư.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã,phường, thị trấn.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã,phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Phí, Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của BộXây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xâydựng.

+ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của BộXây dựng về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị địnhsố 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng.

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 củaUBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lýnhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.