UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 371/QĐ /UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu bằng tiền nghĩa vụ lao động công ích năm 1992

______________

Căn cứ điều 3 Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 10 tháng 11 năm 1988;

Căn cứ điều 16 và điều 26 Nghị đinh 56/HĐBT ngày 30/5/1989 của Hội đồng Bộ trưởng qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức thu bằng tiền nghĩa vụ lao động công ích năm 1992 bằng mức thu của năm 1991 theo Quyết định 371/QĐ-UB ngày 28/2/1991 của UBND Thành phố (2000đ/ ngày công ) .

Điều 2. Giao cho Sở lao động - TB và xã hội và Sở Tài chính. Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 13 ngày 21 tháng 8 năm 1989 các Bộ lao động Thương binh và xã hội và Thông tư Liên Bộ LĐ - TB xã hội Quốc phòng số 16 ngày 26/12/1991 hướng dẫn UBND các quân, huyện, thị xã tổ chức thực hiện .

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở LĐ-TB XH , Giám đốc Sở Tài chính , Chủ tịch UBND các quân, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách