BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3710/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậtngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêuchuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 14 Tiêu chuẩn quốc gia sauđây

1.

TCVN 7576-4:2013

ISO 4548-4:1997

Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong - Phần 4: Hiệu quả lọc hạt ban đầu, tuổi thọ và hiệu quả lọc hạt tích lũy (phương pháp trọng lực)

2.

TCVN 7576-11:2013

ISO 4548-11:1997

Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong - Phần 11: Bộ lọc tự làm sạch

3.

TCVN 7576-12:2013

ISO 4548-12:2000

Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong - Phần 12: Hiệu quả lọc bằng phương pháp đếm hạt và khả năng lọc hạt thử

4.

TCVN 9729-1:2013

ISO 8528-1:2005

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 1: Ứng dụng, công suất danh định và tính năng

5.

TCVN 9729-2:2013

ISO 8528-2:2005

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 2: Động cơ

6.

TCVN 9729-3:2013

ISO 8528-3:2005

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 3: Máy phát điện xoay chiều cho tổ máy phát điện

7.

TCVN 9729-4:2013

ISO 8528-4:2005

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 4: Tủ điều khiển và tủ đóng cắt

8.

TCVN 9729-5:2013

ISO 8528-5:2005

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 5: Tổ máy phát điện

9.

TCVN 9729-6:2013

ISO 8528-6:2005

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 6: Phương pháp thử

10.

TCVN 9729-7:2013

ISO 8528-7:1994

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 7: Bảng công bố đặc tính kỹ thuật và thiết kế

11.

TCVN 9729-8:2013

ISO 8528-8:1995

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 8: Yêu cầu và thử nghiệm cho tổ máy phát điện công suất - thấp

12.

TCVN 9729-9:2013

ISO 8528-9:1995

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 9: Đo và đánh giá rung động cơ học

13.

TCVN 9729-10:2013

ISO 8528-10:1998

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 10: Đo độ ồn trong không khí theo phương pháp bề mặt bao quanh

14.

TCVN 9729-12:2013

ISO 8528-12:1997

Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông - Phần 12: Cung cấp nguồn điện khẩn cấp cho các thiết bị an toàn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh