ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3712/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 715/TTr-TT ngày 17/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chỉ thị số 20/1998/CT .UB ngày 04/11/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát huy vai trò giám sát và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân;

2. Chỉ thị số 15/2002/CT .UB ngày 27/6/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp trong tỉnh tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;

3. Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 26/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

4. Quyết định số 43/2002/QĐ .UB ngày 12/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

5. Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;- VP.UBND: CVP, PVP; Phòng NC; BTCD;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức