ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3717/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 23 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 TRẠM TRIẾT NẠP GAS CỦACÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN NGHIÊM TẠI TỔ 11, KHU 10, PHƯỜNGQUANG HANH, THỊ XÃ CẨM PHẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4444/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh “V/v banhành quy định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng và lập, thẩm định, phêduyệt quy hoạch chi tiết xây dựng …”;
Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh “V/v gia hạnthời hạn thực hiện Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh vềviệc phê duyệt địa điểm xây dựng Trạm triết nạp gas của Công ty TNHH Dịch vụthương mại tổng hợp Xuân Nghiêm Quảng Ninh tại tổ 11, Khu 10, phường QuangHanh, thị xã Cẩm Phả”;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 582/SXD-QH ngày 11/11/2009; hồ sơđồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã Cẩm Phả thỏathuận; Sở Xây dựng thẩm định, trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm triết nạp gas của Công tyTNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm tại tổ 11, khu 10, phường QuangHanh, thị xã Cẩm Phả với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranhgiới:

a. Phạm vi:

- Tại tổ 11, khu10, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả. Cụ thể:

+ Phía Đông Namgiáp khu dân cư và tuyến đường QL 18A;

+ Phía Tây Bắc giápnúi đá;

+ Phía Tây Namvà Đông Bắc giáp khu dân cư;

b. Ranh giới:

- Tổng diện tíchđất: 8.409m2; trong đó:

+ Ranh giới:A.B.C.D; diện tích: 836,0m2 (Đất xây dựng nhà văn phòng, dịch vụ);

+ Ranh giới:E.F.G.H.J.K.M.N.L.P.Q.T.U.V.R.E; diện tích: 7.573,0m2 (Đất xây dựngTrạm triết nạp gas);

2. Mục đích: đầutư xây dựng Trạm triết nạp gas;

3. Nội dung quyhoạch:

3.1. Quy hoạchsử dụng đất:

- Bảng cơ cấu sửdụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng công trình

1.681

20

2

Đất sân, đường

3.580

42,6

3

Đất cây xanh

2.288

27,2

4

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật, đất khác

860

10,2

Tổng

8.409

100

- Bảng danh mụccác công trình:

STT

Danh mục các công trình

Diện tích (m2)

Tổng số

Số tầng

1

Cổng chính

2

Lối vào chính

3

Nhà văn phòng, dịch vụ

243

01

05

4

Cổng phụ

5

Trạm phát điện, máy nén khí, bơm chữa cháy

71

01

01

6

Bồn chứa LPG (có mái che)

270

01

01

7

Nhà nạp bình GAS

216

01

01

8

Cụm họng nhập LPG

200

01

9

Nhà kho chứa bình GAS

360

01

01

10

Nhà quản lý Trạm triết nạp GAS

160

01

01

11

Bể bước ngầm

65

01

12

Bãi đỗ xe nhập và xuất hàng

600

01

13

Trạm điện hiện có

01

14

Tường chắn lửa

17

02

15

Cây xanh cách ly

2.228

16

Kè đá chắn đất

552

- Mật độ xâydựng toàn khu: 20,0%;

- Chỉ giới xâydựng: theo hồ sơ quy hoạch được duyệt;

3.2. Hạ tầng kỹthuật:

a. San nền:

- Cao độ khốngchế: cao độ đường QL 18A; cao độ đường hiện trạng và các dự án liền kề;

- Hướng dốc: từTây Bắc xuống Đông Nam;

- Cao độ thấpnhất: +10,20m;

- Cao độ caonhất: +10,60m;

b. Giao thông:

- Điểm đấu nối:giao thông chính cửa dự án đấu nối vào tuyến đường gom QL18A;

- Tuyến đườnggiao thông nội bộ rộng 5,5m; dài 80m;

- Còn lại chủyếu sân bê tông;

c. Cấp nước:

- Nguồn cấp:Được lấy từ nguồn cấp nước cho thị xã Cẩm Phả hiện có chạy dọc theo tuyến đườngQL18A.

- Mạng cấp nước:theo hồ sơ thiết kế;

- Các tuyến ốngchính D110-D32;

- Mạng lưới ốngcứu hỏa bố trí theo tiêu chuẩn;

d. Cấp điện:

- Nguồn cấpđiện: đấu nối với nguồn điện hiện có của khu vực.

- Sơ đồ mạng vàchỉ tiêu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.

e. Thoát nước:

- Hướng thoátnước theo phương án san nền, hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam;

- Chỉ tiêu kỹthuật: Xây dựng hệ thống cống gạch B = 600; Sơ đồ mạng theo hồ sơ thiết kế;

- Thoát nướcmưa: nước mưa được thu qua lỗ bố trí trên lắp hố ga, tấm đan của tuyến cống đặtdưới nền sân, qua hố ga trên vườn tiểu cảnh sau đó đổ vào cống và xả về phíarãnh chạy dọc tuyến đường chính thoát vào hệ thống thoát nước chung của khuvực;

- Thoát nướcthải: dùng hệ thống thoát riêng thu nước thải đưa về khu xử lý đảm bảo tiêuchuẩn trước khi thoát ra môi trường;

f. Phòng cháychữa cháy:

- Lắp đặt hệthống báo cháy tự động;

- Hệ thống cấpnước chữa cháy trong và ngoài nhà;

- Các trangthiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ;

Điều 2.Tổ chức thực hiện:

- Công ty TNHHDịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm Quảng Ninh (Chủ đầu tư) triển khai cácbước tiếp theo của dự án theo quy định (công bố công khai quy hoạch được duyệt;hoàn thiện các hồ sơ thiết kế, dự án, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; lưu trữ hồ sơ;thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; lập và trình duyệt hồ sơ đất đai;triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình theo quy hoạch và thiết kếđược duyệt); thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại văn bản số582/SXD-QH ngày 11/11/2009 trước khi triển khai các bước tiếp theo;

- Ủy ban nhândân thị xã Cẩm Phả phối hợp với Chủ đầu tư giải phóng mặt bằng; công bố côngkhai quy hoạch; quản lý giám sát việc xây dựng công trình theo quy hoạch đượcduyệt; đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trìnhxây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch đượcduyệt theo quy định;

- Sở Xây dựngthực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc Côngty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 3.Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kếhoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Công an tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cẩm Phả; Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổnghợp Xuân Nghiêm Quảng Ninh; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứquyết định thi hành.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V2, QH1-2, QLĐĐ1, TM2, TH1;
- Lưu: VT, QH1.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông