CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 34/CP-PC ngày 06/01/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với các trường hợp có tên dưới đây:

1. Ông La Vĩ Chí, sinh ngày 25/09/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan), có tên gọi Việt Nam là: La Vĩ Chí. Hiện trú tại: số 40 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bà Vương Ngọc Thanh, sinh ngày 25/06/1939 tại Campuchia, Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan), có tên gọi Việt Nam là: Vương Ngọc Thanh. Hiện trú tại: 873 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ông Tung Phu, sinh ngày 17/11/1956 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia, có tên gọi Việt Nam là: Tùng Phu. Hiện trú tại: số 6, lô 15 Phạm Thế Hiển, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bà Nguon Ranette, sinh ngày 18/10/1962 tại Campuchia, Quốc tịch: Campuchia, có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Hiện trú tại: số 6, lô 15 Phạm Thế Hiển, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Đức Lương