UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về giá cước qua cầu phao sông Giá - Thủy Nguyên

____________

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-GTCC ngày 06/11/1996 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu cước qua phà; cầu phao trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Đoạn Quản lý đường sông và sở Giao thông công chính tại Tờ trình số 06/TT ngày 12/02/1997 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 19 TT/VG ngày 21/02/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu cước qua cầu phao sông Giá, huyện Thủy Nguyên cho các loại xe ô tô, xe thô sơ, xe máy, xe đạp theo bảng giá kèm theo.

Điều 2. Những đối tượng được miễn cước, giảm cước thi hành theo Quyết định số 2579 QĐ/GTCC ngày 06/11/1996 của Uỷ ban Nhân dàn thành phố.

- Miễn cước đối với người đi bộ (kể cả người đi bộ có quang gánh).

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc: Sở Giao thông công chính, Sở Tài chính, Đoạn Quản lý đường sông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên và các đối tượng mua vé cước căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này được thi hành từ 16/3/1997./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách