ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG PHẦN THÍ NGHIỆMVẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương,bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùngđối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợptác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thựchiện phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy vàthiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản của Bộ Xây dựngsố 1780/BXD-VP ngày 16/08/2007 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 2115/TTr-SXD ngày 25/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương -Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

Điều 2. Đơn giá xây dựngcông trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện vàkết cấu xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, xétduyệt tổng mức đầu tư, dự toán tổng dự toán các dự án công trình xây dựng -Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh BìnhDương.

Điều 3. Khi có biến động vềtiền lương, giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở ngành cóliên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành hoặc công bố các văn bảnđiều chỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển tiếpsang áp dụng bộ đơn giá này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Hg, Km, TH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung