ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3732/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG THU MUA, THU HỒI GIẤY PHẾ LIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ chỉ thị số 06/CT-TW ngày 15-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộngsản Việt Nam, về việc tiết kiệm giấy và thu hồi giấy phế liệu;Xét nhu cầu cấp bách về giấy phế liệu và tình hình thu mua giấy phế liệu ởthành phố chưa được hợp lý, chưa thu hồi, thu mua được hết, Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Công nghiệp và Giám đốc Sở Vănhóa và thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao cho các cơ quan dưới đây tổ chức việc thu mua, thuhồi giấy phế liệu toàn thành phố:

a) Sở Văn hóa và thông tin chịutrách nhiệm thu mua, thu hồi giấy phế liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện,trường học ở thành phố (kể cả công văn, báo và bản tin cũ);

b) Sở Công nghiệp tổ chức thumua, thu hồi giấy phế liệu trong nhân dân, kể cả trong các tổ chức quần chúngthu hồi giấy phế liệu trong dân ngoài phạm vi đã giao cho Sở Văn hóa và thôngtin.

Điều 2. Ủy ban Kế hoạch thành phố có trách nhiệm cân đối, điều hòa giấyphế liệu và bột giấy giữa hai Sở để phát huy hết năng lực sản xuất của các xínghiệp giấy thuộc hai Sở, bảo đảm việc thống nhất quản lý cung cấp vật tư,nguyên liệu và sản xuất, tiêu thụ của ngành giấy trong phạm vi thành phố.

Sở Văn hóa và thông tin và SởCông nghiệp cùng Ủy ban Vật giá thành phố và ngành có liên quan xây dựng ngaykế hoạch, biện pháp thu hồi và chính sách giá cả thu mua, sử dụng giấy phế liệutheo phạm vi được phân công, sớm trình Thường trực Ủy ban Nhân dân quyết địnhtriển khai.

Điều 3. Các điều quy định trước đây trái với quyết định này nay hủybỏ.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố,Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Sở Vănhóa và thông tin, Sở Tài chánh, Chủ nhiệm các Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Vật giáthành phố, Công ty Vật tư tổng hợp thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu